۸۹۰۹پاداش بزرگ انتظار
نظرات |

پاداش بزرگ انتظار     
۰۵ خرداد ۱۳۸۴ 

براساس تعالیم اسلامى یكى از وظایف مهم هر مسلمان انتظار ظهور حضرت قائم(ع) است؛ انتظار تحقق وعده الهى بر حاكمیت صالحان و تشكیل دولت اهل بیت رسول خدا(ص). اما آیا هیچ مى دانید كه پاداش این انتظار چیست و چه ثمرى براى منتظران دارد؟
امام صادق(ع) در روایت زیر به این پرسش پاسخ مى دهند:
أَلا افخبفرفكفم بفما لا یَقبَلف اللَّهف عَزَّوَجَلَّ مفنَ العفبادف عَمَلاً إفلاّ بفهف؟ فَقفلتف: بَلى. فَقالَ: شَهادَةف أَن لا إفلهَ إفلاَّ اللَّهف، وَ أَنَّ مفحمَّدَاً عَبدفهف [وَ رَسفولفهف] وَ الإفقرارف بفما أَمَرَاللَّهف، وَ الوفلایَةف لَنا، وَ البَراءَةف مفن أَعدائفنا - یَعنی الأَئفمَّةَ خاصَّةً - وَ التَّسلیمف لَهفم، وَ الوَرَعف وَ الاجتفهادف وَ الطّفمَأنینَةف، وَ الانتفظارف لفلقائفمف - عَلَیهف السَّلامف - ثفمَّ قالَ: إفنَّ لَنا دَولَةً یَجفیى ءف اللَّهف بفها إفذا شاءَ. ثفمَّ قالَ: مَن سَرَّهف أَن یَكفونَ مفن أَصحابف القائفمف فَلیَنتَظفر وَلیَعمَل بفالوَرَعف وَ مَحاسفنف الأخلاقف، وَ هفوَ مفنتَظفرٌ، فَإفن ماتَ وَ قامَ القائفمف بَعدَهف كانَ لَهف مفنَ الأَجرف مفثلف أَجرف مَن أَدرَكَهف، فَجفدّفوا وَانتَظفرفوا، هَنفیئاً لَكفم أَیَّتفهَا العفصابَةف المَرحفومَةف.1
آیا شما را خبر ندهم به آنچه خداى، صاحب عزّت و جلال، هیچ عملى را جز به آن از بندگان نمى پذیرد؟ گفتم: چرا. فرمود: گواهى دادن به اینكه هیچ شایسته پرستشى جز خداوند نیست و اینكه محمد(ص) بنده و فرستاده او است، و اقرار كردن به آنچه خداوند به آن امر فرموده، و ولایت ما، و بیزارى از دشمنانمان - یعنى خصوص امامان - و تسلیم شدن به آنان، و پرهیزكارى و تلاش و مجاهدت و اطمینان و انتظار قائم(ع). سپس [امام] فرمود: براى ما دولتى است كه هر زمان خداوند بخواهد، آن را محقق مى سازد. و آنگاه [امام] فرمود: هر كس دوست مى دارد از یاران حضرت قائم، باشد باید كه منتظر باشد و در این حال به پرهیزكارى و اخلاق نیكو رفتار نماید، در حالى كه منتظر است، پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم، به پا خیزد، پاداش او همچون پاداش كسى خواهد بود كه آن حضرت را درك كرده است، پس كوشش كنید و در انتظار بمانید، گوارا باد بر شما [این پاداش] اى گروه مشمول رحمت خداوند!
آرى، براى منتظران و صابران در زمان غیبت همین پاداش بس كه نام آنها در زمره یاران امام عصر(ع)، و از جمله كسانى ثبت شود كه آن حضرت را به هنگام ظهور همراهى مى كنند.


پى نوشت :
1. النعمانى، محمدبن ابراهیم بن جعفر، كتاب الغیبة، ص200، ج16؛ المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج52، ص140، ح50.

 :: مرتبط با: انتظار ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/16
زمان : 02:06 ق.ظ
۸۹۰۸منتظران برترین مردم همه روزگاران
نظرات |

منتظران برترین مردم همه روزگاران     
۰۵ خرداد ۱۳۸۴ 
در فضیلت انتظار و منتظران بسیار خوانده و شنیده‏اید، اما آیا هیچ فكر كرده‏اید كه چرا در فرهنگ شیعه چنین فضایلى را براى منتظران؛ یعنى كسانى كه در زمان غیبت با باور به وجود امام دوازدهم، ظهور او را انتظار مى‏كشند، برشمرده‏اند؟


روایت زیر كه از امام چهارم شیعیان، حضرت سجاد(ع) نقل شده به این پرسش پاسخ مى‏دهد:
... ثفمّ تَمتَدّف الغَیبَةف بفوَلفىّف اللَّهف - عَزَّوَجَلَّ - الثّانفىَ عَشَرَ مفن أوصیاءف رَسفولف اللَّهف - صلَّى‏اللَّهف عَلَیهف وَ آلفهف - والأئمةف بَعدفهف. یا ابا خالد! إنّ اَهلَ زَمانف غَیبَتفهف، القائلینَ بإمامَتفهف والمفنتَظفرینَ لفظفهفورفهف أفضَلف مفن أهلف كلّف زَمانف؛ لأنّ‏اللَّهَ - تَبارَكَ و تَعالى - أعطاهفم مفنَ العفقفولف وَالأفهامف وَالمَعرففَةف ما صارَت بفهف الغَیبَةف عفندَهفم بفمَنزَلَةف المفشاهَدَةف؛ وَجَعَلَهفم ففى ذلفكَ الزَّمانف بفمَنزَلَةف الفمجاهفدینَ بَینَ یَدَى رَسفولف‏اللَّهف - صَلَّى‏اللَّهف عَلَیهف وَ آلفهف - بفالسَّیفف. أفولئكَ الفمخلَصفونَ حَقّاً وَ شفیعَتفنا صفدقاً والدّفعاةف إلى دفینف‏اللَّهف - عَزَّوَجَلّ - سفرّاً وَ جَهراً. و قالَ علىّف بن الحفسَینف - عَلَیهفماالسَّلامف - : إنتفظارف الفَرَجف مفن أعظَمف الفَرَجف.1
... غیبت دوازدهمین ولى خداوند - صاحب عزت و جلال - از سلسله جانشینان رسول خدا - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - و امامان بعد از او، به درازا مى‏كشد. اى اباخالد! آن گروه از مردم كه در زمان غیبت او امامتش را پذیرفته و منتظر ظهور اویند برترین مردم همه زمان‏ها هستند؛ زیرا خداوند - كه گرامى و بلند مرتبه است - چنان خفرَد، درك و شناختى به آنها ارزانى داشته كه غیبت [و عدم حضور امام] براى آنها همانند مشاهده [و حضور امام] است. خداوند مردم این زمان را به مانند كسانى قرار داده كه با شمشیر در پیشگاه رسول خدا - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - جهاد مى‏كنند. آنها مخلصان واقعى، شیعیان راستین ما و دعوت‏كنندگان به سوى دین خدا در پنهان و آشكار هستند. آنگاه [امام] على‏بن‏الحسین - كه بر او درود باد - فرمود: انتظار فرج (گشایش) از بزرگترین گشایش‏هاست.
آرى، همه فضیلت انتظار به این است كه منتظر حجابى میان خود و امامش احساس نكند و او را همواره حاضر و ناظر ببیند. و قطعاً كسى كه اینگونه بود تلاش مى‏كند در هر كجا و به هر كارى كه مشغول است به گونه‏اى عمل كند كه خشنودى امامش را به خود جلب و ناخشنودى او را از خود دور سازد.

پى‏نوشت :
1 . الصدوق، ابوجعفر، محمدبن على‏بن‏الحسین بن بابویه (شیخ صدوق)، كمال‏الدین و تمام‏النعمة، ج1، ص320؛ المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج52، ص122، ح4.

 
 :: مرتبط با: انتظار ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/16
زمان : 02:06 ق.ظ
۸۹۰۷رمضان، بهار انتظار
نظرات |

رمضان، بهار انتظار 

ابراهیم شفیعى سروستانى
ماه خدا با بركت، رحمت ومغفرت الهى به بندگان خدا روى‏مى‏آورد و همگان را به مهمانى خدافرامى‏خواند; ماهى كه روزهایش‏بهترین روزها، شبهایش بهترین‏شبها و ساعتهایش بهترساعتهاست; (1) ماهى كه در لحظه‏لحظه‏اش خدا جارى است و هرآنش‏سرمایه‏اى است كه باید چون جان‏پاسش داشت و آن را براحتى از كف‏نداد.
مگر مى‏توان غیر از ماه مبارك‏رمضان، ماهى را پیدا كرد كه یك‏شب از شبهاى آن ارزشى فزونتر ازهزار ماه داشته باشد؟ (2)

 

مگر مى‏توان غیر از این ماه،ماهى را سراغ گرفت كه در سرتاسرآن درهاى بهشت‏بر روى مردمان‏گشوده و درهاى دوزخ بر روى آنان‏بسته باشد؟ (3)

مگر مى‏توان ماه دیگرى را نشان‏داد كه در آن نفس كشیدن حكم‏تسبیح و خوابیدن حكم عبادت داشته‏باشد؟ (4)

پس بیایید قدر این ماه را بیشتربدانیم و پیش از آنكه لحظه‏هاى‏ارزشمندش سپرى شود ازچشمه‏سار جوشان آن خود راسیراب كنیم.

رمضان، بهار قرآن و بهار دعا ومناجات به درگاه پروردگار بى‏نیازاست. در هیچ ماهى به اندازه ماه‏مبارك رمضان دعا، مناجات، ذكر ونمازهاى مستحبى وارد نشده است.هر روز آن، دعایى خاص و هر شبش‏نماز و ذكرى ویژه خود دارد.

اما رمضان، بهار انتظار نیزهست; چرا كه در دعاها و مناجاتهاى‏این ماه به همان اندازه كه روح بندگى‏و تضرع به درگاه خداوند و طلب‏آمرزش و رستگارى از او موج‏مى‏زند; روح انتظار و امید فرارسیدن دولت كریمه اهل بیت، علیهم‏السلام، نیز جارى است.

با بررسى اجمالى اعمال ماه‏مبارك رمضان روشن مى‏شود كه‏علاوه بر تضرع و بندگى در پیشگاه‏خالق هستى دو موضوع دیگر نیز درمجموع این اعمال مورد توجه جدى‏قرار گرفته است; كه عبارتند از:1- نقش امام و حجت الهى در جهان‏هستى; 2- انتظار و آمادگى براى‏ظهور دولت كریمه اهل بیت،علیهم‏السلام.

در اینجا براى روشنتر شدن‏موضوع به برخى از دعاها ومناجاتهایى كه این دو موضوع درآنها تجلى یافته است، اشاره‏مى‏كنیم.

1. نقش امام و حجت الهى در جهان‏هستى
در اعتقاد شیعه امامت تنها به‏امور شرعى و اعتقادى مردم و یاحتى امور اجتماعى و سیاسى‏محدود نمى‏شود، بلكه امام به عنوان‏حجت‏خدا در عالم تكوین نیز نقش‏داشته و واسطه فیض الهى به بندگان‏است. به عبارت دیگر آنچه كه‏خداوند در عالم هستى مقدر فرموده‏از مجراى امام و حجت عصر برمردم جارى و سارى مى‏شود. و ازاین رو است كه در زیارت جامعه‏كبیره، كه از امام هادى، علیه‏السلام،نقل شده خطاب به ائمه معصومین، علیهم‏السلام، عرض مى‏كنیم:

... بكم فتح الله و بك یختم، وبكم ینزل الغیث و بكم یمسك‏السماء ان تقع على الارض الاباذنه و بكم ینفس الهم و یكشف‏الضر و... (5)

... خداوند، [هستى را] به وسیله‏شما آغاز كرد و به وسیله شما [نیز]به انجام مى‏رساند. او به وسیله شماباران را نازل مى‏كند و به وسیله شما،تا زمانى كه خود اراده كند، آسمان رااز اینكه بر زمین فروافتد، نگاه مى‏داردو هم به وسیله شما غم و اندوه رابرمى دارد و سختیها را برطرف‏مى‏سازد.

و یا در زیارت مطلقه حضرت‏اباعبدالله، حسین بن على،علیهماالسلام، كه از امام صادق،علیه‏السلام، نقل شده، خطاب به آن‏وجود مقدس و دیگر ائمه هدى،علیهم‏السلام، مى‏گوییم:

... ارادة الرب فى مقادیر اموره‏تهبط الیكم و تصدر من بیوتكم. (6)

اراده پروردگار در همه آنچه اومقدر داشته به شما محول شده و ازخانه‏هاى شما صادر مى‏شود.

با توجه به این بینش و این اعتقادنسبت‏به امامان معصوم و حجتهاى‏الهى، علیهم‏السلام، است كه شب قدرمفهوم مى‏یابد; شبى كه فرشتگان وروح به اذن پرودگار خویش «كل‏امر» یا برنامه یك ساله جهان هستى‏را بر كسى كه از سوى خداوند به‏ولایت‏برگزیده شده عرضه‏مى‏دارند. چنانكه در روایتى كه ازپیامبر اكرم، صلى‏الله‏علیه‏واله، نقل‏شده آمده است:

امنوا بلیلة القدر، فانه ینزل‏فیها امرالسنة و ان لذلك ولاة من‏بعدى على بن ابى طالب و احدعشر من ولده. (7)

به شب قدر ایمان بیاورید همانا دراین شب امور یك سال (همه آنچه دریك سال واقع مى‏شود) نازل مى‏گردد وبراى این موضوع پس از من‏پیشوایانى وجود دارند كه عبارتند از:على‏بن‏ابى‏طالب و یازده تن از نوادگان‏او.

بنابراین، ماه مبارك رمضان كه‏شب مقدس قدر را در خود جاى داده‏است فرصت مناسبى است‏براى‏توجه دادن مردمان به جایگاه‏برجسته حجتهاى الهى،علیهم‏السلام، به طور عام، و امام‏عصر و حجت زمان، علیهم‏السلام،به طور خاص، در عالم هستى ویادآورى وظیفه‏اى كه آنان نسبت‏به‏این واسطه‏هاى فیض خداوندى‏دارند.
مرحوم مجلسى، قدس‏سره، دربیان اعمال ماه مبارك رمضان‏مى‏گوید:

از جمله وظایفى كه در هر شب (ماه‏رمضان) مقرر شده این است كه بنده‏در آغاز هر دعاى نیكو و در پایان هرعمل پسندیده آن كس را كه جانشین‏خداوند، جل‏جلاله، در میان بندگان وسرزمینهاى او مى‏داند، یاد كند; زیراآن جانشین عهده‏دار همه نیازمندیهاى‏روزه‏دار است; از خوراكى وآشامیدنى او گرفته تا همه آنچه كه اودر نظر دارد; یعنى همه اسباب ووسایلى كه در اختیار جانشین‏پروردگار بزرگ (رب الارباب) است.همچنین هر روزه‏دار وظیفه دارد كه‏آن جانشین خدا را، به آنچه كه‏شایسته مانند اوست، دعا كند; ومعتقد باشد كه خداوند، جل‏جلاله، وجانشین او بر او منت گذاشته‏اند كه‏چنین جایگاه و منزلتى را به اوبخشیده‏اند. (8)

مرحوم مجلسى پس از این‏عبارت روایتى را از «ابن‏ابى‏قره‏» نقل‏مى‏كند كه در آن به نقل از صالحین،علیهم‏السلام، چنین آمده است:

در شب بیست و سوم ماه رمضان،ایستاده و نشسته و در هر حالى كه‏هستى، و همچنین در تمام این ماه و به‏هر صورت ممكن، بلكه در تمام مدت‏روزگارت، پس از بزرگداشت نام‏خداى تعالى و درود و صلوات برپیامبر و خاندان او بگو:

اللهم كن لولیك القائم بامرك،محمدبن الحسن المهدى علیه وعلى آبائه افضل الصلاة والسلام، فى هذه الساعة و فى كل‏ساعة، ولیا و حافظا و قائدا وناصرا و دلیلا و مؤیدا حتى‏تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیهاطولا و عرضا....

خداوندا، ولى و برپاكننده امرت،محمد، زاده حسن، مهدى را، كه برترین‏درودها و سلامها بر او و پدرانش باد،در این ساعت و درهمه ساعتها،سرپرست، نگهدار، راهبر، یاور،راهنما و پشتیبان باش تا او را [نه ازسر زور بلكه] به اختیار [مردم] درزمین جایگاه بخشى و او را در درازا وپهناى زمین بهره‏ور و كامران سازى. (9)

با توجه به آنچه كه گذشت‏برهمه ما لازم است كه در فرصت‏به‏دست آمده در ماه مبارك رمضان ازیك سو به نقش و جایگاهى كه‏حضرت بقیة‏الله الاعظم، ارواحنافداه،به عنوان حجت‏خدا و امام عصر درسراسر جهان هستى و در زندگى‏همه انسانها دارند، توجه كنیم و آن‏را بدرستى بشناسیم; و از سویى‏دیگر به وظیفه و تكلیفى كه در برابرآن و جود مقدس كه ولى نعمت همه‏ما و واسطه همه فیوضات الهى‏هستند بخوبى واقف شویم و بدانیم‏كه همه نعمتها و بركتهاى الهى به‏سبب وجود ایشان بر ما جارى شده‏و بنابراین بى‏توجهى و غفلت نسبت‏به آن حضرت، ناسپاسى وقدرناشناسى بزرگى است كه‏خداوند بسادگى از آن نخواهدگذشت.

2. انتظار و آمادگى براى ظهوردولت كریمه اهل بیت، علیهم‏السلام
در تعدادى از دعاهایى كه در ماه‏مبارك رمضان وارده شده موضوع‏انتظار و آمادگى براى ظهور موردتوجه قرار گرفته كه در اینجا به‏برخى از آنها اشاره مى‏كنیم:

1-2 دعاى افتتاح
یكى ازدعاهایى كه خواندن آن در هر شب‏ماه رمضان سفارش شده، دعاى‏افتتاح است. نكته قابل توجه در مورددعاى مذكور این است كه بیش از یك‏سوم آن به دعا براى گشایش وپیروزى قائم ال محمد، علیه‏السلام;درخواست ظهور دولت كریمه اهل‏بیت، علیهم‏السلام; و نجواى عاشقانه‏در فراغ ولى زمان و شكایت از غیبت‏و دورى او، اختصاص دارد.

در قسمتى از دعاى افتتاح چنین‏مى‏خوانیم:

اللهم و صل على ولى امرك‏القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربین و ایده‏بروح القدس یا رب العالمین;اللهم اجعله الداعى الى كتابك والقائم بدینك استخلفه فى الارض‏كما استخلفت الذین من قبله...

خدایا! بر ولى امرت، آن قیام كننده‏مورد آرزو و آن عدالت مورد انتظاردرود فرست و او را با فرشتگان‏مقربت در برگیر و با روح القدس یارى‏كن; اى پروردگار جهانیان. خدایا، او رافراخواننده به سوى كتابت وبرپاكننده دینت قرار ده و او را برروى زمین جانشین قرار ده، چنانكه‏كسانى را كه پیش از او بودند جانشین‏قرار دادى...

و باز در همین دعا مى‏خوانیم:

اللهم انا نرغب الیك فى دولة‏كریمة تعزبها الاسلام و اهله وتذل بها النفاق و اهله و تجعلنافیها من الدعاة الى طاعتك و القادة‏الى سبیلك و ترزقنا بها كرامة‏الدنیا و الاخرة... (10)

خدایا ما براستى آرزو داریم از تودولت‏بزرگمنشى را كه به واسطه آن‏اسلام و اهل آن را عزیز گردانى و نفاق‏و اهل آن را خوار و ذلیل گردانى. و درآن دولت ما را از جمله كسانى قراردهى كه به سوى طاعت تو فرامى‏خوانند و به راه تو راهبرى مى‏كنند. به‏واسطه آن دولت كرامت و بزرگوارى‏را در دنیا و آخرت روزى ما قرار ده...

گفتنى است كه این بخش از دعاى‏افتتاح در دعاى مفصلى كه از امام‏صادق، علیه‏السلام، در هنگام دخول‏ماه مبارك رمضان وارد شده نیزآمده است. (11)

2-2 دعاى حج
یكى دیگر از دعاهاى ماه مبارك‏رمضان كه مضمون انتظار وآمادگى براى ظهور در آن موج‏مى‏زند دعایى است كه مرحوم شیخ‏عباس قمى، قدس‏سره، در «مفاتیح‏الجنان‏» از آن به عنوان «دعاى حج‏»یاد كرده است.

مرحوم كلینى، قدس‏سره، این‏دعا را از امام جعفر صادق،علیه‏السلام، نقل كرده و خواندن آن‏در همه ایام مبارك رمضان توصیه‏نموده است. در بخشى از این دعاچنین مى‏خوانیم:

و اسئلك ان تجعل وفاتى قتلافى سبیلك تحت رایة نبیك مع‏اولیائك و اسئلك ان تقتل بى‏اعدائك و اعداء رسولك ... (12)

و از تو مى‏خواهم كه مرگ مراكشته شدن در راه خودت، زیر پرچم‏پیامبرت و همراه با بندگان خاص‏خود، قرار دهى، و از تو مى‏خواهم كه‏دشمنانت و دشمنان پیامبرت را به‏دست من نابود سازى...

چنانكه برخى مفسران كتاب‏«الكافى‏» گفته‏اند مراد از پرچم‏پیامبر، صلى‏الله‏علیه‏واله، در این دعاهمان پرچمى است كه در حال‏حاضر در اختیار حضرت قائم،علیه‏السلام، است. این احتمال هم‏وجود دارد كه چون پرچم پیامبر وپرچم قائم هر دو در حق بودن‏مشتركند از پرچم قائم به عنوان‏پرچم پیامبر یاد شده است. (13)

دعاهاى دیگرى نیز در این ماه‏وجود دارد كه در آنها به نوعى به‏موضوع انتظار و آرزوى برپایى‏دولت كریمه اهل بیت، علیهم‏السلام،اشاره شده است. دولتى كه در پناه‏آن همه فقرا بى نیاز مى‏گردند، همه‏گرسنگان سیر مى‏شوند; همه‏برهنگان پوشیده مى‏شوند; همه‏بدهكاریها ادا مى‏گردد; از همه‏گرفتاران رفع گرفتارى مى‏شود وبالاخره همه امور مسلمانان اصلاح‏مى‏گردد. امیدواریم كه در فرصت‏دیگرى بتوانیم با تفصیل بیشترى به‏بررسى این دعاها بپردازیم.

در پایان یادآورى مى‏كنیم كه‏یكى از نشانه‏هاى اصلى ظهور; یعنى‏نداى آسمانى نیز در ماه رمضان رخ‏مى‏دهد. چنانكه در روایتى كه از امام‏باقر، علیه‏السلام، نقل شده آمده‏است:

آن نداى آسمانى برنخواهد خاست‏مگر در ماه رمضان كه ماه خداست. آن‏ندا از جبرییل است كه خطاب به مردم‏سرداده مى‏شود و نام قائم را در همه‏جا طنین انداز مى‏سازد، تا آنجا كه همه‏ساكنان زمین از شرق تا به غرب، آن‏ندا را خواهند شنید. از وحشت‏شنیدن‏آن ندا هركس كه در خواب فرورفته‏بیدار مى‏شود و هر كس برپا ایستاده‏ناچار به نشستن مى‏شود و هركس برزمین نشسته، بناگاه از جاى‏برمى‏خیزد. پس رحمت الهى بركسى‏باد كه این ندا را بشنود و به آن پاسخ‏گوید. (14)

امید كه خداوند به همه ما توفیق‏دهد كه آن نداى آسمانى را درك‏كنیم و آن را چنانكه شایسته است‏پاسخ گوییم و در خیل یاران حضرت‏مهدى، علیه‏السلام، درآییم.ان‏شاءالله


پى‏نوشتها:

1. برگرفته از خطبه شعبانیه رسول اكرم،صلى‏الله‏علیه‏واله، ر.ك: المجلسى،محمدباقر، بحارالانوار، ج‏93، ص‏356. به‏نقل از: الصدوق، محمدبن على بن الحسین،عیون احبارالرضا، علیه‏السلام، ج‏1، ص‏295.

2. ر.ك: سوره قدر (97)، آیه 3.

3 و 4. برگرفته از خطبه شعبانیه رسول‏اكرم، صلى‏الله‏علیه‏واله، ر.ك: المجلسى،محمدباقر، همان، ص‏356 - 357.

5. ر.ك: قمى، شیخ عباس، مفاتیح‏الجنان،زیارت جامعه كبیره، به نقل از: الصدوق،محمدبن‏على‏بن‏الحسین، همان.

6. ر.ك: قمى،شیخ عباس، همان، زیارت‏مطلقه امام حسین، علیه‏السلام، زیارت اول،به نقل از: الكلینى، محمدبن‏یعقوب، الكافى.

7. الكلینى، محمدبن‏یعقوب، همان، ج‏1، ص‏533، ح‏12; المنیر، محمدبن محمدبن‏النعمان، الارشاد فى معرفة حجج الله على‏العباد، ج‏2، ص‏345 - 346.

8. المجلسى، محمدباقر، همان، ج‏94، ص‏348- 349، به نقل از: ابن طاووس، السیدعلى،اقبال الاعمال، ص‏86.

9. همان، ص‏349; همچنین ر.ك: الكلینى،محمدبن یعقوب، همان، ج‏4، كتاب الصیام،باب فى لیلة‏القدر، ص‏162، ج‏4. مرحوم‏كلینى این روایت را به نقل از محمدبن عیسى‏و او نیز با اسناد خود از صالحین،علیهم‏السلام، نقل كرده است. در این روایت‏دعاى مزبور به این صورت آمده است:«اللهم كن لولیك فلان بن فلان فى هذه‏الساعة و فى كل ساعة ولیا و حافظا وناصرا و دلیلا و قاعدا و عونا [عینا] حتى‏تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا».

10. قمى، شیخ عباس، همان.

11. ر.ك: المجلسى، محمدباقر، همان، ج‏94،ص‏332

12. الكلینى، محمدبن‏یعقوب، همان، ج‏4،كتاب‏الصیام، باب مایقال فى مستقبل شهررمضان، ص‏74، ح‏6; همچنین ر.ك: قمى،شیخ عباس، مفاتیح‏الجنان.

13. ر.ك: همان

14. النعمانى، محمد بن ابراهیم، الغیبة، ص‏245.


مجله موعود شماره 17

 :: مرتبط با: انتظار ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/16
زمان : 02:06 ق.ظ
۸۹۰۶ تجلى انتظار
نظرات |

 تجلى انتظار     
۱۰ فروردین ۱۳۸۴ 

گزارشى از مراسم روز«كتاب و انتظار»
حمید باباوند
پس از گذشت‏بیست‏سال از انقلاب اسلامى و گذشتن هفت دوره از هفته كتاب، امسال براى اولین بار و به مناسبت تلاقى هفته كتاب و نیمه شعبان، روز آخر هفته كتاب به عنوان روز «كتاب و انتظار» نامگذارى شد و به همت‏شركت تعاونى ناشران قم جشنواره كتاب با موضوع امام زمان، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، در بخشهاى مختلف برگزار گردید.

براى انتخاب كتابهاى برتر در مرحله اول 2 هزار و66 عنوان كتاب مورد بررسى قرار گرفت كه‏57 عنوان در بخشهاى مختلف به مرحله نهایى راه پیدا كردند و در بررسى نهایى نیز 8 كتاب به عنوان برگزیدگان نهایى معرفى شدند. كتابهاى برگزیده به شرح زیر است: دربخش تصحیح متون كتاب «الغیبة‏» به همت استاد على‏اكبر غفارى، در بخش كتابهاى تخصصى - تحقیقى كتابهاى «منتخب‏الاثر» تالیف آیة‏الله صافى گلپایگانى، «الامام المهدى من المهد الى الظهور» تالیف مرحوم آیة‏الله سید كاظم قزوینى و «المختار من كلمات امام المهدى، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏» نوشته حجة‏الاسلام فروغى مازندرانى برگزیده شدند. در بخش كتابهاى ترجمه، «مكیال المكارم‏» ترجمه حجة‏الاسلام سید مهدى حائرى قزوینى، در بخش تالیفات فارسى «دادگستر جهان‏» اثر آیة‏الله امینى و در بخش معجم‏نگارى نیز «معجم الاحادیث المهدى‏» تالیف حجة‏الاسلام على كورانى انتخاب شدند.

به برگزیدگان لوحهاى تقدیرى با امضاى آیة‏الله جوادى آملى، آیة‏الله سبحانى و دكتر سید جعفر شهیدى اهدا شد.

آیة‏الله صافى گلپایگانى این مراسم را نشانه ارادت خالصانه ناشران استان قم نسبت‏به حضرت بقیة‏الله، ارواحنافداه، دانست و در پیامى آورد:

تالیفات خود را در برابر عظمت مقام ولایت، آن قطب دوران، ناچیز دانسته و خود را كمتر از این مى‏دانم كه مطرح شده، عرض وجود داشته باشم.

در این مراسم آیة‏الله جعفر سبحانى كه مسؤولیت‏سرپرستى داورى علمى این انتخاب را به عهده داشت‏با اشاره به سخنى از مرحوم آیة‏الله شهرستانى، ناشران را چراغ بوستانى توصیف كرد كه راه را براى پویندگان حقیقت روشن مى‏كنند و گفت: ناشران باید یك امین علمى هم باشند و اگر كتابى مورد تردید بود به یك اهل فن مراجعه كنند تا ببینند نشر آن به صلاح است‏یا خیر.

احمد مسجد جامعى، معاون وزیر ارشاد و مشاور رییس جمهور، نیز كه در این مراسم حضور پیدا كرده بود اظهار داشت:

امیدواریم براى انتخاب كتابهاى برتر با موضوع امام زمان، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، یك دبیرخانه دائمى تاسیس شود تا هرسال در نیمه شعبان شاهد معرفى برگزیدگان این حوزه باشیم.

«رضایى‏» دبیر برگزارى مراسم هفته كتاب نیز ضمن اشاره به حضور فعال و چشمگیر سازمانها و تشكلهاى صنفى در اجراى برنامه‏هاى این هفته، مراسم فوق را یكى از بهترین برنامه‏هاى هفته كتاب معرفى كرد.

همین طور دكتر سید جعفر شهیدى در مصاحبه‏اى گفت:

اعتقاد ما این است كه باید همیشه حجت‏خدا روى زمین باشد و امام زمان، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، در اصل دنباله حجتهاى خدا بر روى زمین است.

وى در پاسخ به این سؤال كه «بهترین كتابى كه درباره امام عصر، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، خوانده است كدام است؟» گفت:

نمى‏شود خیلى راحت گفت كه بهترین كتاب كدام است. اما از میان آنها مى‏توان به كتاب مرحوم میرزا حسین نورى اشاره كرد كه كتاب مفصلى درباره امام زمان، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، است. البته هركدام از این كتابها كه منتشر شده‏اند در جهت‏خودشان اثر خوبى هستند.

وى در پاسخ به سؤال دیگرى در مورد فعالیت‏هایش پیرامون این موضوع گفت:

كتاب مستقلى در این باره ننوشته‏ام، یك جزوه مختصر براى موضوعى در شهر بوشهر در سال 1324 نوشته بودم كه چاپ شد. اخیرا نیز یك مقاله چند سطرى براى تبریز و مراسم مسجد انگجى نوشتم كه فرستادم و خوانده شد. اما بتازگى كار دیگرى در این زمینه نداشته‏ام.

در ادامه مراسم انتخاب بهترین آثار در مورد امام زمان، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، نشان درجه یك دانش از سوى رئیس جمهور به پاس ابراز لیاقت و شایستگى در خدمت‏به نظام توسط مسجدجامعى به آیة‏الله جعفر سبحانى تقدیم شد.

 


مجله موعود شماره 18
 
 
 :: مرتبط با: انتظار ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/16
زمان : 02:06 ق.ظ
۸۹۰۵ «گشایش‌» در «انتظار» است
نظرات |

 «گشایش‌» در «انتظار» است     

امام‌ رضا(ع‌) نیز در پاسخ‌ «حسن‌ بن‌ جهم‌» كه‌ از ایشان‌ در مورد فرا رسیدن‌ گشایش‌ می‌پرسد، می‌فرماید:
أولست‌ تعلم‌ أنّ انتظار الفرج‌ من‌ الفرج‌؟
آیا تو نمی‌دانی‌ كه‌ چشم‌ به‌ راه‌ گشایش‌ بودن‌، خود [جزیی ] از گشایش‌ است‌؟
او در پاسخ‌ می‌گوید:
لا أدری‌ إلاّ أن‌ تعلّمنی‌.
نمی‌دانم‌، مگر اینكه‌ شما به‌ من‌ بیاموزید.

همة‌ شما كم‌ و بیش‌ نسبت‌ به‌ جایگاه‌ «انتظار» در مجموعة‌ معارف‌ اسلامی‌ آگاهی‌ دارید و قطعاً تاكنون‌ دربارة‌ فضیلت‌ انتظار فرج‌ مطالب‌ بسیاری‌ شنیده‌ و خوانده‌اید. اما نكته‌ای‌ كه‌ شاید شنیدن‌ آن‌ برای‌ شما تازگی‌ داشته‌ باشد این‌ است‌ كه‌ از دیدگاه‌ اهل‌ بیت‌ عصمت‌ و طهارت‌(ع‌) «انتظار فرج‌» یا «چشم‌ به‌ راه‌ گشایش‌ بودن‌» به‌ خودی‌ خود در عصر غیبت‌ برای‌ منتظران‌ مایة‌ گشایش‌، نجات‌ و رستگاری‌ است‌ و از این‌ رو شیعیان‌ به‌ جای‌ گله‌ و شكایت‌ از طولانی‌ شدن‌ غیبت‌ و سختیها و رنجهای‌ این‌ دوران‌ باید تلاش‌ كنند كه‌ منتظران‌ خوبی‌ باشند تا همین‌ انتظارشان‌، «فرج‌» را در عصر غیبت‌ برای‌ آنها به‌ ارمغان‌ آورد.
برای‌ روشن‌تر شدن‌ این‌ موضوع‌ چند روایت‌ را با هم‌ مرور می‌كنیم‌:

 


ابو بصیر می‌گوید به‌ امام‌ صادق‌(ع‌) عرض‌ كردم‌:
جعلت‌ فداك‌ متی‌ الفرج‌؟
فدایت‌ شوم‌، این‌ گشایش‌ كی‌ فرا می‌رسد؟
آن‌ حضرت‌ فرمود:
یا أبابصیر و أنت‌ ممّن‌ یرید الدنیا؟ من‌ عرف‌ هذا الامر فقد فرّج‌ عنه‌ لانتظاره‌.1
ای‌ ابابصیر! آیا تو از آن‌ گروهی‌ كه‌ به‌ دنبال‌ دنیایند؟ هر كس‌ این‌ امر را بشناسد، به‌ سبب‌ انتظارش‌ برای‌ او گشایش‌ حاصل‌ می‌شود.
امام‌ رضا(ع‌) نیز در پاسخ‌ «حسن‌ بن‌ جهم‌» كه‌ از ایشان‌ در مورد فرا رسیدن‌ گشایش‌ می‌پرسد، می‌فرماید:
أولست‌ تعلم‌ أنّ انتظار الفرج‌ من‌ الفرج‌؟
آیا تو نمی‌دانی‌ كه‌ چشم‌ به‌ راه‌ گشایش‌ بودن‌، خود [جزیی ] از گشایش‌ است‌؟
او در پاسخ‌ می‌گوید:
لا أدری‌ إلاّ أن‌ تعلّمنی‌.
نمی‌دانم‌، مگر اینكه‌ شما به‌ من‌ بیاموزید.
آن‌ حضرت‌ بار دیگر می‌فرماید:
نعم‌، انتظار الفرج‌ من‌ الفرج‌. 2
آری‌، انتظار گشایش‌، [جزیی] از گشایش‌ است‌.
براساس‌ همین‌ نگرش‌ است‌ كه‌ در روایتهای‌ متعددی‌ تأكید شده‌ كه‌ برای‌ منتظران‌ واقعی‌ تفاوتی‌ ندارد كه‌ ظهور را درك‌ كنند یا نكنند؛ چون‌ آنها در عصر غیبت‌ نیز در خدمت‌ امام‌ زمان‌ خویش‌ هستند؛ چنانكه‌ در روایتی‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) می‌خوانیم‌:
من‌ مات‌ منكم‌ و هو منتظر لهذا الامر كمن‌ هو مع‌ القائم‌ فی‌ فسطاطه‌... . 3
هر كس‌ بمیرد در حالی‌ كه‌ منتظر این‌ امر باشد همانند كسی‌ است‌ كه‌ با حضرت‌ قائم‌(ع‌) و در خیمه‌اش‌ بوده‌ باشد... .
آری‌، انتظار فرج‌، خود مایة‌ فرج‌ است‌، اما بشرطها و شروطها. اگر كسی‌ در عصر غیبت‌ مؤمنانه‌ زندگی‌ كند؛ از بدیها و زشتیها دوری‌ گزیند؛ خصال‌ شایسته‌ را پیشه‌ خود سازد؛ وظایف‌ و تكالیفی‌ را كه‌ در صحنه‌ حیات‌ فردی‌ و اجتماعی‌ متوجه‌ اوست‌ به‌ درستی‌ به‌جا آورد و در انتظار ظهور امامش‌ نیز باشد، خداوند متعال‌، فرج‌ و گشایش‌ واقعی‌ را ـ كه‌ همان‌ یافتن‌ راه‌ هدایت‌ و رستگاری‌ و رسیدن‌ به‌ سعادت‌ و نیكبختی‌ در دنیا و آخرت‌ است‌ ـ نصیب‌ او می‌سازد و در این‌ صورت‌ است‌ كه‌ پیش‌ افتادن‌ و پس‌ افتادن‌ ظهور برای‌ او هیچ‌ تفاوتی‌ نخواهد داشت‌ و او در هر حال‌ امام‌ منتظَر خویش‌ را درمی‌یابد.

 

پی‌نوشتها :
1 .محمدبن‌ یعقوب‌ كلینی‌، الكافی‌، ج‌1، ص‌371، ح‌3.
2 .شیخ‌ طوسی‌، كتاب‌ الغیبة‌، ص‌276.
3 .محمدباقر مجلسی‌، بحارالانوار، ج‌52، ص‌126، ح‌18.


موعود شماره 50
 
 
 :: مرتبط با: انتظار ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/16
زمان : 02:06 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات