۸۶۹۱بخش بیست ویکم:یاورصهیونیستها
نظرات |

بخش بیست ویکم:یاورصهیونیستها 
پس از كودتای 1299 شمسی و پیدایش رضاخان درعرصه سیاسی و اجتماعی ایران اعضای فرقه ضاله بهائیت پس از سالها فعالیت نیمه پنهان از آزادی عمل فراوانی برخوردار شدند و با حمایت قدرتهای استعماری بویژه دولت انگلستان و براساس یك برنامه از پیش تدوین شده تهاجم ویژه ای را علیه مبانی سنتی و اعتقادی ملت مسلمان ایران آغاز كردند و در عرصه تخریب فرهنگی این مرز و بوم فعال شدند.
جاسوسی برای بیگانگان
همانطور كه در صفحات پیشین اشاره شد، دولت روسیه تزاری نخستین یار و مددكار بهائیان بود. آنان نه تنها از اقتدارشان برای نجات جان میرزاحسینعلی نوری (بهاءالله) سود بردند، بلكه اولین كشوری بودند كه مرزهای خود را برروی بهائیان گشودند و اولین معبد آنها، یعنی نخستین «مشرق الاذكار» بهائیان را در شهر عشق آباد ایجاد كردند.
تصور براین بود كه همكاری بهائیان و دولت روسیه با انقلاب كمونیستی به پایان راه خود می رسد، اما مدارك نویافته، حكایت از همكاری بهائیان با روس های بلشویك و انقلابی دارد و هم اكنون مداركی منتشرشده است كه نقش بهائیان را در شكست نهضت جنگل و میرزاكوچك خان نشان می دهد.
یكی از نویسندگان معاصر به نقل از عبدالحسین آیتی، مبلّغ پیشین بهائیان، مواردی از همكاری بهائیان ساكن عشق آباد با سازمان جاسوسی شوروی «كا. گ. ب» را ارائه می كند و متذكر می شود كه اینان به عنوان جاسوسان چندجانبه درخدمت روسیه و پس از آن «اتحاد شوروی» بوده اند. (117)
همپیمان با صهیونیست های یهودی
بهائیان از ابتدای پیدایش این فرقه در «عكا»، واقع در فلسطین اشغالی كنونی، متحد صهیونیست ها در برخورد با عرب های بومی و مسلمان بودند. آنان همواره بر اساس یك سلسله منافع مشترك در كنار یكدیگر قرار می گرفتند و در جهت مقابله با اسلام گام برمی داشتند.
نكته قابل توجه آنكه بررسی ها نشان می دهد یهودیان نقش بسزایی در پیدایش، گسترش و رشد فرقه بابیه و بهائیه داشته اند. به گواهی اسناد تاریخی 5 سال پیش از آغاز دعوت علی محمد باب و درست اندكی پس از استقرار كمپانی ساسون در بوشهر وبمبئی، یهودیان مشهد بدون هیچ فشاری به طور دسته جمعی مسلمان شدند و اولین كسانی هم كه در خراسان بابی شدند همین یهودیان جدیدالاسلام مشهد بودند. همچنین ورود بابی گری به «سیاهكل» توسط میرزا ابراهیم جدید، یهودی جدیدالاسلام ساكن رشت، صورت گرفت. (118)
«دایره المعارف یهود» یهودیان جدید الاسلام مشهد را در شمار یهودیان مخفی (انوسی ها) دسته بندی می كند ونه در ذیل مرتدین و این نشانگر این اصل است كه آنها براساس طرح و برنامه و به دستور مجامع و محافل دینی خود و برای فریب افكارعمومی تن به این كار داده بودند. والتر میشل، محقق یهودی، می نویسد كه این جدیدالاسلام ها همچنان مخفیانه به دین یهود پایبند بوده و هستند. (119)
از جمله این جدیدالاسلام های مشهد، نورالله زبولونی بود كه به گفته مئیر عزری - سفیر اسرائیل در ایران - از بازرگانان مشهد بود كه نمایندگی یهودیان مشهد را در همه كنگره های جنبش خلوتص(120) به دوش داشت و وفاداری اش به اسرائیل و پایبندی اش در یاری به ویژه مهاجران (یهودیانی كه به اسرائیل مهاجرت می كردند) زبانزد و از حامیان و پشتیبانان شلمو هیلل (موریس پرز)(121) بود. (122)
گروهی گرویدن یهودیان به بهائیت را تحت تأثیر انگیزه ها و منافع مادی و عده ای دیگر هدف از این كار را افزودن برحجم سیاهی لشگر دشمنان اسلام می دانند.
بهائیان ستاره داوود را مانند بابیه اسم اعظم می دانند و برای جلب محبت اسم اعظم را كه شعار بهائیت است ترسیم كرده و در قبرستان یهود مدفون سازند. (123)
انتقال حسینعلی نوری (بهاء) به «عكا»، كمك دیگری بود به نزدیكی و همكاری هرچه بیشتر بهائیان با كانون های یهودی فعال مستقر در غرب كه عبدالبها ء جانشین «بهاء»، نیز به این همكاری ادامه داد. او و دیگر بهائیان در تحقق استراتژی تأسیس دولت یهود در فلسطین سهم بسزایی داشتند كه استعمارگران حامی اسرائیل - بویژه آمریكا و انگلیس - به پاس همین خدمات بهائیان، آنان را همواره از حمایت های مادی و تبلیغی خود برخوردار كرده اند. تاجایی كه اسرائیل در زمان شوقی افندی به عنوان مركز اصلی بهائیان قرار داده شد.
در زمان زندگی شوقی افندی رژیم اشغالگرقدس در فلسطین به روی كار آمد واین رژیم به پاس تلاش بهائیان در ایجاد یك فرقه انحرافی مذهبی در قلب جامعه اسلامی، فرقه ضاله بهائیت را به عنوان یك دین به رسمیت شناخت و آن را جزو مذاهب رسمی كشور خود قرار داد. و افزون برآن املاك واموال پیروان این فرقه تحت حمایت واقع شد و از كلیه مالیات ها و عوارض معاف گردید. «شوقی افندی» جانشین عباس افندی (عبدالبها ء) می گوید:
«دولت اسرائیل وسایل راحتی ما را فراهم كرد. »(124)
و در مورد بخشی از راحتی و حمایت های مادی و معنوی فعالیت آنان چنین توضیح می دهد:
«در ارض اقدس(اسرائیل)شعائر امریه(بهائیت)بی پرده و حجاب اجرا می شود. . . و معافیت مقامات (بهائیت) و توابع آن از مالیاتهای دولت (اسرائیل)از طرف اولیای امور تصویب گردید. »(125)
ازعواملی كه باعث شد اسرائیل بیشتر به بهائیان روی خوش نشان بدهد، سرمایه گذاری بهائیان وجذب سرمایه های بزرگ آنان در اسرائیل بود كه باعث شكوفایی اقتصاد این رژیم نامشروع می شد. از جمله می توان به تدفین رهبران بهائی در این كشور كه هرساله گروه كثیری از بهائیان را با سرمایه های كلان به آنجا می كشاند، اشاره كرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
117- شهبازی، عبداله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 27، به نقل از عبدالحسین آیتی، كشف الحیل، جلد 3، صص 87-.85
118 -شهبازی، عبدالله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .27
119- شهبازی، عبدالله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .27
120- خلوتص عنوان عبری سازمان پیشاهنگی یهود و یكی از تشكل های كاملاً وابسته به آژانس یهود در ایران بود.
121 -شلمو هیلل با نام مستعار موریس پرز ازسوی دستگاه مهاجرت اسرائیل برای یاری به مهاجرت جوانان عراقی از راه ایران، به ایران آمد و نماینده آژانس جهانی یهود بود.
122- خاطرات مئیر عزری، جلد اول، ص .44
-123 نورالدین چهاردهی، چگونه بهائیت پدید آمد، ص .71
124- اخبار امری، سال 107 بدیع، ماره 8، ص 2 به نقل از فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .27
125- توقیعات مباركه، نوروز 101 بدیع، ص 159، همان 
 :: مرتبط با: بهائیت ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/15
زمان : 12:06 ب.ظ
۸۶۹۰بخش بیست ودوم:در هم تنیدگی با جامعه صهیونیستها
نظرات |

بخش بیست ودوم:در هم تنیدگی با جامعه صهیونیستها 
توجه فرقه ضاله بهائیت به اسراییل و صهیونیسم تاحدی است كه شوقی ربانی سومین پیشوای این فرقه یكی از مهم ترین وظایف شورای بین المللی بهائیان را رابطه با دولت اسراییل قلمداد می كند. وی همچنین در نقشه ده ساله اش، حمایت از دولت اسراییل رابرهمه دولتهای جهان ترجیح می دهد(126) و به بهائیان فرمان می دهد كه به تشكیل محافل روحانی و ملی بر مبنای قوانین و مقررات دولت اسرائیل اقدام نمایند:
«در ارض اقدس، بر حسب قوانین و مقررات حكومت جدید التأسیس. . . اینگونه محافل را به وجود آورید». (127)
و حال آنكه در تشكیل همین محافل در كشورهای ایران، عراق، انگلستان و آلمان، رعایت قوانین و مقررات این دولت ها را مطرح نمی كند!(128)
این حمایت های آشكار و قوی از دولت اسرائیل، سبب شد تا «فرمان نیویج»، یكی از مهره های مهم دولت اسرائیل، فرقه مجهول و منحرف «بهائیت» را در ردیف اسلام و مسیحیت و یهودیت قرار داده و آن را یك «دین جهانی و بین المللی» بنامد:
«اكنون فلسطین را نباید فی الحقیقه منحصراً سرزمین سه دیانت محسوب داشت، بلكه باید آن را مركز و مقر چهار دیانت به شمار آورد، زیرا امر بهائی كه مركز آن حیفا و عكاست و این دو مدینه زیارتگاه پیروان آن است، به درجه ای از پیشرفت و تقدم نائل گشته كه مقام دیانت جهانی و بین المللی را احراز نموده است، و همان طور كه نفوذ این آئین در سرزمین مذكور روز به روز رو به توسعه و انتشار است، در ایجاد حسن تفاهم و اتحاد بین المللی ادیان مختلفه عالم نیز عامل بسیار مؤثری به شمار می آید». (129)
روحیه ماكسول (آخرین رهبر فرقه بهائیت) و همسر شوقی می گوید:
«من ترجیح می دهم كه جوانترین ادیان(بهائیت) از تازه ترین كشورهای جهان(اسرائیل) نشو و نما نماید و در حقیقت باید گفت آینده ما یعنی(بهائیت و اسرائیل) چون حلقات زنجیر به هم پیوسته است. »(130)
بهائیان، كشور ایران را مهد وخاستگاه فرقه بهائیت می دانند و سعی بلیغ و جد وجهد وافر برای انجام تبلیغات بهایی گری در ایران داشته و دارند. اما آنها از دیگر نقاط جهان نیز غافل نبودند و حتی در بسیاری از سرزمین ها با دعوت رسمی دولت های استعمارگر، مبلّغان خود را بدان سرزمین ها می فرستادند.
بی شك هدف استعمارگران از طرح و حمایت از بهائیان ایجاد تشتت و چندپارگی در میان مسلمین و تبدیل آنها به گروههای متخاصم و جزایر تك تك و بی رابطه و درگیرساختن آنان در جنگ های عقیدتی بود.
لازم به ذكر است كه یكی از عوامل پیشرفت بهائیان، تظاهر آنان به اسلام در ملاء عام بوده است. به عنوان نمونه عباس افندی پس از مرگ بهاء، ابتدا باب هر نوع تبلیغی را مسدود كرد و همراه افراد دیگر فامیل، در لباس مسلمانی به انجام مراسم مذهبی اسلامی مشغول شد و به نحوی در این ظاهرسازی ها رعایت جوانب را در نظر داشت كه كمتر كسی احتمال ضعف ایمان مسلمانی آنان را می داد. چه رسد به خروج از اسلام و نفی همه ارزش های اسلامی. (131)
اتحاد بهائیان و صهیونیستها
بهائیان علاقه و روابط ویژه ای با دولت اسراییل داشته اند و براساس همین علاقه با تجارصهیونیست نیز متحد هستند و در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت همگام عمل می كنند.
پس از تشكیل دولت غاصب اسراییل سران جریان صهیونیسم، بهائیت رابه عنوان دین به رسمیت شناختند و اجازه دادند تا نخستین معبد بزرگ بهائیان به نام «مشرق الاذكار»(132) در آنجا ساخته شود:
«موقوفات بین المللی بهایی برصفحه جبل كرمل با امضای قراردادی با مقامات اسراییلی برای ابتیاع قطعه زمینی به مساحت سی و شش هزار مترمربع واقع در رأس جبل كرمل جنب غار ایلیا به مقدار زیاد افزایش یافته. همچنین با تملك نقطه ای كه به قدوم مبارك حضرت بهاءالله متبرك و محل نزول لوح كرمل بود، به قیمت یكصدوهشت هزار دلار خریداری گردید وقرار شد اولین مشرق الاذكار ارض اقدس برآن ساخته شود. . . »(133)
نقشه این معبد بهائیان و نیز گور بهاءالله و سیدعلی محمد باب توسط یكی از اساتید بهایی دانشكده معماری دانشگاه تهران به نام دكترعباس امانت تهیه و با صرف دهها میلیون دلار زیر نظر او ساخته شد.
به دلیل وجود گور بهاءالله و عباس افندی وشوقی افندی (ربانی) و نیز بزرگترین معبد بهائیان در اسراییل، همواره بهائیان در شمار افرادی قرار داشتند كه خواستار برقراری رابطه رسمی بین ایران و اسراییل بودند و حتی شایع است تاجری كه وسیله پرداخت رشوه 400 هزار دلاری به ساعد مراغه ای در ازای ایجاد رابطه با اسراییل را فراهم آورد، بهایی بود.
بهائیت به مثابه یك حزب صهیونیستی
شوقی افندی در زمان حیات خود به بهائیت صورت تشكیلات حزبی داد و در هر شهر محفل ویژه بهائیت به وجود آورد و در بسیاری از كشورها این محافل بهائیان را به صورت محافل مذهبی و یا شركت های تجارتی به ثبت رساند.
روحیه ماكسول همسر شوقی افندی در این مورد می نویسد:
«میل مبارك آن است كه. . . محفل را به اسم جمعیت دینی واگر نشد به عنوان هیئت تجارتی تسجیل نمایند. »(134)
بسیاری از كارشناسان بر این اعتقادند كه اگر بهائیت توانسته است تاكنون برپا بماند به سبب همین نظام كنترل اجتماعی بود. در زمان شوقی افندی هركس برخلاف اراده مرتكب عملی می شد، ابتدا از این تشكیلات اخراج می گردید. به این مرحله «طرد اداری» می گفتند و اگر آن شخص در مخالفت خویش ایستادگی می كرد، او را از جامعه بهائیت طرد می كردند كه آن را«طرد روحانی» نام گذاشته بودند.
البته بهائیان در كنار این طردها كه نسبت به افراد متخلف داشتند و با برخوردهای خشن و سنگین همراه بود نسبت به جامعه پیروان خود بسیار حساس بوده و به عنوان پشتیبانی همیشه در صحنه، در تمام زمان ها و مكان ها حضور داشته اند.
حضرت امام خمینی «قدس سره» در سال 1321 ضمن انتقاد از سكوت جامعه مسلمانان نسبت به ظلم ها و مشكلات مسلمین، خصلت وحدت و اتحاد بهائیان را مورد اشاره قرار داده و خطاب به مؤمنین می فرمایند:
«خوب است دینداری را دست كم از بهائیان یاد بگیرید كه اگر یك نفر آنها در یك دیه زندگی كند، از مراكز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود، برای او قیام كنند». (135)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
126- سعیدزاهد زاهدانی، بهائیت درایران، مركزنشراسنادانقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1381، ص .257
127- اسماعیل رائین، انشعاب در بهائیت، مؤسسه تحقیقی رائین، ص .170
128- روزنامه جمهوری اسلامی، مورخه 8/11/.1382
129- اسماعیل رائین، انشعاب در بهائیت، صص 171 و .170
130- اخبار امری، ش 10، دیماه 1340 (ژانویه 1962، شماره صفحات مسلسل 601).
131- سیدمحمدباقر نجفی، بهائیان، ص .665
132- نخستین مشرق الاذكار در عشق آباد بنا شده است.
133- عباس افندی (عبدالبهأ)، كتاب قرن بدیع، جلددوم، چاپ مصر، صص 231-.230
134- روحیه خانم ام البهأ، ترجمه ابوالقاسم فیض، كتاب گوهر یكتا در ترجمه احوال مولای بی همتای ما، ص 384، به نقل از بهائیت در ایران، ص .256
135- صحیفه نور، جلد 1، ص .4 
 :: مرتبط با: بهائیت ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/15
زمان : 12:06 ب.ظ
۸۶۸۹بخش بیست وسوم:اعلام خطرامام علیه نفوذبهاییان
نظرات |

بخش بیست وسوم:اعلام خطرامام علیه نفوذبهاییان 
امام خمینی (ره) در سال 1341 فرقه ضاله بهائیت را یك حزب سیاسی خواندند و اینك كه به مدد پیروزی انقلاب اسلامی اسناد بسیاری از روابط این فرقه با صهیونیست ها افشا شده، صحت این نظریه بیش از پیش اثبات گردیده است.
رژیم پهلوی برای مسافرت سران محافل متعدد بهائیان ایران از نقاط مختلف ایران به لندن و شركت در انتخابات جهانی «بیت العدل» تسهیلات ویژه ای قائل شد و به هربهائی كه عازم این سفر می گردید، مبلغ پانصددلار ارز با تخفیف ویژه و نیز تخفیف قابل توجهی در بهای بلیط رفت و برگشت هواپیما درنظرگرفته و پرداخت می كرد.
خبر این غارت و چپاول بیت المال مسلمین اعضای فرقه ضاله بهائیت به اطلاع حضرت امام خمینی (ره) رسید، ایشان در تاریخ دهم فروردین 1341 در یك سخنرانی به این امر اعتراض كردند(136) و زمانی كه اعزام نمایندگان محافل بهائیان ایران وارد مراحل اجرایی شد، طی پیام ویژه ای در پاسخ به علمای اعلام و حجج اسلام یزد فرمودند:
«از چیزهایی كه سوءنیت دولت حاضر را اثبات می كند، تسهیلاتی است كه برای مسافرت دوهزارنفر یا بیشتر از فرقه ضاله قائل شده است و به هریك 500 دلار ارز داده اند و قریب 1200 تومان تخفیف دربلیط هواپیما داده اند، به مقصد آنكه این عده در محفلی كه در لندن از آنها تشكیل می شود و صددرصد ضداسلامی است، شركت كنند. »(137)
آنگاه حضرت امام به رخنه عوامل اسرائیل بویژه بهائیان در بسیاری از پست های كلیدی و حساس كشور اشاره كرده و چنین هشدار می دهند:
«آقایان باید توجه فرمایند كه بسیاری از پست های حسابی به دست این فرقه است كه حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای اسلام و ایران بسیار نزدیك است. پیمان با اسراییل درمقابل دول اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند كه درموقعش بتوانیم جلوگیری كنیم. امروز روزی نیست كه به سیره سلف صالح بتوان رفتار كرد با سكوت و كناره گیری همه چیز را از دست خواهیم داد. . . »(138)
ایشان طی همین پیام عزم خویش را برای مبارزه مستمر با رژیم پهلوی اعلام می دارند و با تأكید بر این كه علمای اسلام باید دین خود را به اسلام و پیامبر ادا نمایند، می فرمایند:
«اسلام به ما حق دارد. پیغمبراسلام حق دارد. باید در این زمان كه زحمات جانفرسای آن سرور در معرض زوال است، علمای اسلام و وابستگان به دیانت مقدسه دین خود را ادا نمایند. من مصمم هستم كه از پای ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم. . . »(139)
در مطالب دستنویس بهاءالله نیز آمده است:
«جمیع احزاب عالم را فراگرفته و خواهد گرفت». (140)
در سال 1341 حضرت امام خمینی(ره) خطر نفوذ و گسترش این فرقه منحرف در اركان رژیم پهلوی را یادآور شده و فرمودند:
«. . . اینجانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می كنم، قرآن كریم و اسلام در معرض خطراست استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست كه در ایران به (صورت)حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت كه با این سكوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملكت را با تأیید عمال خود قبضه می كنند. . . تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولت ها ناظر آن هستند. . . »(141)
شوقی افندی برای اجرای این برنامه خود، درسال 1328 شمسی برابر با سال 1951 میلادی، یعنی هشت سال قبل از مرگش تشكیلاتی به نام «بیت العدل» را به وجود آورد و به عنوان پیشوا و رهبر بهائیان جهان اهدافی به شرح ذیل برای آن معین ساخت:
« 1- با رهبران دولت اسراییل وارد مذاكره شود و رسماً با این رژیم ایجاد رابطه نماید.
2- به او در انجام وظایف رهبری واداره جامعه بهائیت كمك كند.
3- با اولیای امور و رهبران كشورها در باب مسائل شخصی بهائیان وارد مذاكره شود. »(142)
شوقی افندی شخصاً اعضای نخستین «بیت العدل» را انتخاب كرد، اما دستور داده بود كه اعضای آن بعدها از طریق انتخابات معین گردند. اسامی افرادی كه توسط شوقی افندی به عنوان اعضای نخستین «بیت العدل» بهائیان جهان انتخاب شدند، به این شرح بود:
« 1- ایادی امرالله ام البهأ روحیه خانم ماكسول(همسر شوقی افندی)- عضو رابط بین ولی امرالله (شوقی افندی) و هیأت
2- ایادی امرالله چارلز میسن ریمی - رئیس
3- ایادی امرالله املیاكالز- نایب رئیس
4- ایادی امرالله لیر وی ایواس - منشی
5- ایادی ا مرالله یوگرجیاگری - عضو سیّار
6- ایادی امرالله، امه الله جسی رول - امین صندوق
7- ایادی امرالله اتل رول - معاون منشی برای مكاتبه با غرب
8- ایادی امرالله لطف الله حكیم - معاون منشی برای مكاتبه با شرق.
9- امه الله سیلوا آیواس از چهارم ماه مه 1955 به عضویت این تشكیلات معین گردید». (143)
افزون بر این گروه شوقی افندی در تاریخ سوم آذرماه 1335 شمسی تعداد 27 نفر دیگر را برای انجام وظایف مختلف و تبلیغ و توسعه حوزه نفوذ بهائیان و بنا به نوشته خودشان «حفاظت و تبلیغ حضرت بها ءالله تحت نظر ولی امرالله» انتخاب كرد و به آنان لقب «ایادی امرالله» بخشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
136- سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) به نقل از صحیفه نور، جلداول، چاپ اول، ص .12
137- نامه مورخه اردیبهشت 1342 در پاسخ به علمای اعلام وحجج اسلام یزد، صحیفه نور، جلداول، چاپ اول، ص .44
138- نامه مورخه اردیبهشت 1342، صحیفه نور، جلداول، چاپ اول، ص .44
139- همان.
140- برگی از كتاب بهائیان كه نامش روی آن حك نشده است. مطالب دستنویس، بی تا، بی نا.
141- صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد ا ول، چاپ اول، 1361، صص 35-.34
142- مجله اخبار امری، آذر و دی ماه 1329 شمسی، صص 5-.4
143- مجله اخبار امری، شماره 5، سال 109 بدیع. 
 :: مرتبط با: بهائیت ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/15
زمان : 12:06 ب.ظ
۸۶۸۸بخش بیست وچهارم:بهاییت سکولار
نظرات |

بخش بیست وچهارم:بهاییت سکولار 
اسامی ا ین افراد به شرح زیر بود:
1- ایادی امرالله چارلز میسن ریمی
2- ایادی امرالله روحیه خانم ماكسول
3- ایادی امرالله املیا كالیز
4- ایادی امرالله لروی لیواین
5- ایادی امرالله علی اكبر فروتن
6- ایادی امرالله جلال خاضع
7- ایادی امرالله ابوالقاسم فیضی
8- ایادی امرالله پل هنی
9- ایادی امرالله حسن بالیوزی
10- ایادی امرالله دكتر یوكر جیاگری
11- ایادی امرالله دكتر هرسن گروسمن
12- ایادی امرالله دكتر ادلبرت موشكل
13- ایادی امرالله جان فرابی
14- ایادی امرالله هورانسس هولی
15- ایادی امرالله گوروین ترو
16- ایادی امرالله موسی هنانی
17-ایادی امرالله انیوك الیگا
18- ایادی امرالله ویلیام سیرز
19- ایادی امرالله جان روباتس
20- ایادی امرالله كلارا دان
21- ایادی امرالله اگنس الكساندر
22- ایادی امرالله طرازالله سمندری
23- ایادی امرالله شعاع الله ایادی
24- ایادی امرالله ذكر الله خادم
25- ایادی امرالله علی محمد ورقا(144)
26- ایادی امرالله رحمت الله مهاجر
27- ایادی امرالله كالیس فدرستون
این گروه در حقیقت اعضای مركزیت شبكه بهائیت بودند و فرقه بهائیت از طریق همین افراد به سراسرجهان مرتبط بود.
تشكیلات بهائیت در ایران توسط محافلی كه از سطح روستا تا سطح ملی تشكیل شده بود، اداره می شد و هر محفل دارای 40 لجنه برای پوشش كلیه فعالیتهای بهائیان بود.
نقش آمریكا در گسترش فرقه
با وجود آنكه مؤسسین فرقه بهائیت ابتدا روسیه و انگلیس بودند، اما پس از مدتی، آمریكا به عنوان استعمارگر جدید و تازه نفس به میدان آمد و با ذكر شواهد متعدد تاریخی می توان از آمریكا به عنوان مهم ترین عامل حفظ و گسترش بهائیت نام برد. احمد كسروی(145) اگرچه با اصل دین مخالف بود اما برای نفی آن به افشای ماهیت این فرقه دست ساخته استعمار اشاره نموده و در كتاب خود می نویسد:
«می گویند: جمال مبارك فرموده دین ها یكی شود. جمال مبارك جنگ را حرام گردانیده. . . مانند سخن بهأ را ما امروز از وزیر خارجه آمریكا می شنویم. این وزیر خارجه می گوید: پس از جنگ باید همه دینها یكی باشد».
یكی از نویسندگان بهایی از قول عبدالبهأ می گوید:
«. . . و از جمله قضایای عجیبه كه واقع گشته این است كه مشرق الاذكار در قطب امریك (امریكا)بنیان می گردد. . . . ملاحظه كنید كه امرالله به چه درجه قوت یافته كه خانمی فرنگی گیس خویش را فدای مشرق الاذكار می نماید. . . »(146).
در یكی از كتب بهائیان آمده است:
«از سال 1894 میلادی قوای مكنونه علم الهی با ایمان تورنتون چیس در آمریكا به سریان آمد و امر الهی در آن دیار به سرعت انتشار یافت و نفوس مقدّسی به امر حضرت بهأا. . . مؤمن گشتند. . . و یك شبه ره صد ساله رفتند تا آنجا كه موفق شدند آمریكا را به عنوان مهد نظم اداری بهائی مفتخر سازند»(147).
و در كتاب دیگری از بهائیان چنین نوشته شده است:
«در آن زمان كه امرالله در خطه آمریك (آمریكا) سریعاً رو به پیشرفت بود و ید غیبی الهی بذر محبت الله را در قلوب صافیه مردمان آن سامان می ك شت میسز (خانم)ماكسول به دستور مبارك در سال 916 میلادی فرمان تبلیغی را در یكی از جلسات كانونشن ابلاغ نمود و در آن جلسه درباره نحوه اجرای آن شور و مشورت گردید و حاضرین در جلسه و سایر احبأ قیام عاشقانه نمودند و ترك اوطان كرده به نقاط دور و نزدیك هجرت نمودند و در اثر جانفشانی های آن مؤمنین مخلص بود كه علم (پرچم)یا بهاءالابهی در اقصی نقاط عالم و جزایر دور دست مرتفع گردید. . . »(148).
نقش زنان در بهائیت
با توجه به نقش كلیدی و مؤثر زنان در تمام اركان جامعه و حركت های اجتماعی، سران فرقه ضاله و استعماری بهائیت، از همان ابتدای تشكیل این فرقه یعنی زمان خروج سیدعلی محمد باب - با به كارگیری دستورات كانون های قدرت صهیونیستی - از زنان به عنوان عامل اصلی انحراف از حق و جذب افراد به این كیش استعماری استفاده كرده و می كنند.
استعمارگران با مطالعه در رفتارها و آموزه های مسلمانان دریافته اند كه هرگز نمی توان به صورت مستقیم مسلمین را از دین الهی و راه راست خود منحرف كرد، به همین سبب با مطالعات عمیقی كه در آیات قرآن و سنن و آداب دینی داشته اند، دستورالعمل های كلیدی آن را یافته و در صدد نفی و خدشه دار كردن آنها در اذهان عمومی مسلمانان برآمده اند و آنقدر روی این مسائل كار كرده اند كه عملاً بخش عظیمی از پیكر امت اسلامی مصداق آیه شریفه «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» شده اند و دشمنان را به ادامه راهشان امیدوار كرده اند. از جمله كلیدی ترین نكات آموزه های مسلمین می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- ارتباط و جهت گیری مسلمین از روحانیون و عال مان عامل به دین.
2- نماز جماعت به عنوان یكی از بهترین شیوه های جذب و اتحاد مسلمین و آگاهی از اوضاع مسلمانان و محیط اطرافشان.
3- ارتباط تنگاتنگ دین و سیاست كه دست هر بیگانه ای را از امور مسلمانان كوتاه می كند.
4- طهارت نسل كه ضامن بقای نسل بشر است.
5- حیا و عفت زنان كه در سایه حجاب آنان بخش اعظم سلامت جامعه تضمین می شود.
6- نقش زنان در تربیت مردان آینده و كل جامعه.
7- جهاد در راه خدا.
از همین رو می بینیم كه دشمنان در كیش ساختگی خود، «بهائیت»، به صراحت وجود طبقه ای با نام روحانیّت را نفی كرده(149) و مدعی جدایی دین از سیاست شده اند. دیوید كیپز نماینده بهائی های فرانسه در این مورد می گوید:
«این مذهب نه روحانیت و نه مرجع مذهبی را به رسمیت نمی شناسد و برابری بین زنان و مردان را ترغیب می نماید. . . »(150)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
144- ورقا مدیریت گروه آموزش جغرافی دانشگاه تربیت معلم را برعهده داشت وی در سال 1357 و در بحبوحه انقلاب با 90 میلیون بدهی مالیاتی از ایران فرار كرد.
145- كسروی، احمد، بهائیگری، صص 98 - .99
146- یزدانی، احمد، مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، جلداول، صص 45 و .46
147- كتاب هشتم، ص .106
148- ارباب، فروغ، اختران تابان، مؤسسه ملی مطبوعاتی امری، 122 بدیع، ص .309
149- آئین جهانی، ص .71
150- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مورخه 21/2/1372، به نقل از خبرگزاری فرانسه 
 :: مرتبط با: بهائیت ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/15
زمان : 12:06 ب.ظ
۸۶۸۷بخش بیست وپنجم:منجلاب فساد
نظرات |

بخش بیست وپنجم:منجلاب فساد 
آنها با وجودی كه در ظاهر دخالت در سیاست را نفی می كنند اما در تمام سخنرانی ها و كتاب ها و آموزه های خود، دخالت در همه امور آن هم دخالت تمام و كمال را خواستارند. دیوید كیپز نماینده بهایی های فرانسه، در مراسم یكصد و پنجاهمین سال پایه گذاری فرقه ضاله بهائیت، می گوید:
«بهائیان برای تسریع روند تغییرات به سوی صلح جهانی در اقدامات آموزشی و بهبود وضعیت اجتماعی در سراسر جهان دخالت می كنند»(151).
بهائیان همچنین از هر حركت جمعی مذهبی نیز نهی شده اند. به همین سبب آنان چیزی به نام نماز جماعت و. . . ندارند و البته این به معنای آن نیست كه آنها با یكدیگر متحد نیستند بلكه تنها از اعمال مذهبی به صورت جماعت در جامعه مسلمین جلوگیری می كنند.
بهائیان ازدواج با همه محارم را جز با زن پدر جایز می شمردند (یعنی ازدواج با خواهر، خاله، عمه، خواهرزاده، برادرزاده، و. . . همگی جایز بود) و این از كثیف ترین دستورالعمل هایی بود كه بهائیان برای حفظ و ازدیاد نسل خود به آن تن دادند و علاوه بر این مانند پیشینیان خود از راه فطرت و اخلاق خارج شده و روابط فاسد و لجام گسیخته و غیرطبیعی را به عنوان امری پذیرفته شده در میان خود قبول كرده اند و مرتكب می شوند و در صدد آن هستند همان طور كه در غرب برخی كشورها این عمل زشت اخلاقی را قانونی كرده اند در تمام دنیا به صورت اصلی قانونی در آورند.
با نگاهی گذرا به سیر تاریخی این فرقه و دستورالعمل های مكتوب و منتشر شده آنان، مشاهده می كنیم كه این اعمال از ابتدای حركت این افراد جاسوس و خود فروخته غرق در لجنزار هواهای پست نفسانی یكی از مهم ترین اصول پذیرفته شده آنان بوده است. آنها عقیده داشتند:
«. . . ایام فترت است و هیچ تكلیفی بر مردم واجب نیفتاده. اگر چه در شریعت باب یك زن را نه شوهر جایز است، لكن اكنون اگر افزون بخواهد منعی نباشد و هر یك از آن جماعت نامی از انبیأ كبار و ائمه اطهار را بر خویش می نهادند و زنان و دختران خویش را به نام و نشان زنان خانواده طهارت می خواندند و هر جا كه جمع می شدند به شرب خمر و منهیات شرعیه ارتكاب می نمودند و زنان خویش را اجازه می دادند تا بی پرده به مجلس نامحرمان درآمده و به خوردن شراب مشغول شوند و سقایت نمایند». (152)
ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود نمونه های بسیاری از رفتارهای ناهنجار مردان بی بند و بار بهائی همچون هویدا و. . . را ذكر می كند و علاوه بر آن افرادی مانند صبحی، بهائی تواب، نیز نمونه های بسیار دیگری را در كتاب «خاطرات صبحی» خود نقل می كند كه به دلیل عفت قلم و احترام به خوانندگان محترم از بازگویی و بازنویسی آن معذوریم.
قره العین، زن فاسد و بی عفتی كه با گفتار و رفتار فاسدش نقش مؤثری در معرفی و جذب افراد منحرف به این فرقه داشت خطاب به پیروان بابیگیری گفته است:
«ای اصحاب، این روزگار از ایام فترت شمرده می شود، امروز تكالیف شرعیه به یكباره ساقط است و این صوم (روزه) و صلوه (نماز) و ثنا و صلوات كاری بیهوده است. . . پس زحمت بیهوده بر خویش روا ندارید و زنان خود را در مضاجعت (همخوابگی و همبستری) طریق مشاركت! بسپارید!»(153)
و البته این جملات از كسی كه مرید فرقه ای استعمار ساخته است، بعید نیست، چرا كه وزارت مستعمرات انگلیس - از مؤسسان و حامیان فرقه های ضاله - نیز خطاب به یكی از جاسوسان خود در كشورهای اسلامی می گوید:
«در مسئله بی حجابی زنان باید كوشش فوق العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها كردن چادر، مشتاق شوند. .. . پس از آنكه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ماست كه جوانان را به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان تشویق كنند و به این وسیله فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند»(154).
بهائیان همچنین با توجه به تأثیرپذیری كودكان و نوجوانان بیشترین تلاش تبلیغی خود را بر روی این نسل متمركز كرده اند و لجنه های گلشن توحید با احداث مهد كودك ها و مدارس و ترتیب دادن اردوهای تبلیغی كودكان و نوجوانان را به خود جذب می كنند.
آنها همچنین به بهانه صلح و شعار تساوی زن و مرد، زنان را در تمام عرصه ها به عنوان عروسك های خیمه شب بازی كه سرنخ آنان دست صهیونیست ها است، به روی صحنه آورده و می خواهند به وسیله آنان صلحی منطبق بر نظم نوین و تك قطبی جهانی برقرار سازند.
عبدالبهاء در یكی از مطالب خود می نویسد:
«. . . و چون (هنگامیكه) نسوان در عالم انسانی نفوذ و تأثیر كلی یابند، از جنگ محققاً جلوگیری نمایند. . . نفرت و انزجار آنان (زنان)نسبت به جنگ باید برای استقرار و حفظ صلح عمومی(!!) مورد استفاده قرار گیرد»(155).
و البته بهترین و مؤثرترین كار زنان نقش تبلیغی آنان است:
«ای اماء رحمن، محفلی. . . آرایش دهید و در آن محفل به كمال حكمت در اوقات مخصوصه مجتمع شوید و به ذكر آن یار مهربان مشغول گردید و مذاكره در ادله و براهین ظهور جمال مبین فرمائید تا هر یك از اماء رحمن نطقی بلیغ یابند و لسانی فصیح بگشایند و سبب هدایت اماء كثیره گردد و علیكن التحیه والثنأ. . »(156)
با توجه به آثار منتشره بهائیان مشاهده می شود كه آنان دنباله رو فرقه استعماری وهابیت هستند كه با تلقین جاسوس انگلیسی، مستر همفر، حمایت های قوای نظامی و مالی انگلیس ایجاد شد. حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» سالها پیش، از این هماهنگی پرده برداشته و می فرمایند:
«یك حقایقی در كار است، شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش ازاین بهائی ها مراجعه كنید، در آنجا می نویسد: تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالوهاب، آقایان هم از او تبعیت می كنند. . . نظامی كردن زن، رأی عبدالوهاب، آقا تقویمش موجود است، نگوئید نیست. . . »(157).
نقش زنان غربی در گسترش فرقه
در طول بیش از 150 سالی كه از ایجاد این فرقه ضاله گذشته است چه در شرق و چه در غرب همواره زنان به عنوان مهره هایی فعال در پیشرفت آن مورد استفاده قرار گرفته اند كه بسیاری از آنان را زنان آمریكایی تشكیل می داده اند كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
¤ لویزا مور و همسرش گتسینگر (هر دو آمریكایی بودند). روحی ماكسول در مورد لویزا مور می گوید:
«راه های ناصاف را برای موفقیت ما (بهائیان) هموار می كرد و مل وار خود را به آب می انداخت كه بهر ما(بهائیان)پل نجاتی ایجاد كند».
¤ فوئب هرست یكی از متمولینی كه موقوفات زیادی برای بهائی ها در آمریكا از خود به جای گذاشت. او معاون دانشگاه كالیفرنیا بود كه در سال 1898 لویزامور و همسرش را به این دانشگاه دعوت كرد.
¤ میس اتل روزنبرگ متولد 1858 انگلیس.
¤ میسیز هلن گودال (آمریكا) كه روش تبلیغی او را چنین معرفی می كنند:
«در محافل و مجالس كه تشكیل می گردید، رسم چنان بود كه میسیز گودال یك لوح را تا آخر تلاوت می كرد و به هیچكس اجازه نمی داد كه راجع به آن بحث كند. . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
151- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مورخه 21/2/1372، به نقل از خبرگزاری فرانسه.
152- عبدالحسین نوایی، فتنه باب، ص .14
153- بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، انتشارات سخن، ص .114
154- خاطرات مستر همفر، جاسوس انگلیس در ممالك اسلامی، ترجمه دكتر محسن مؤیدی، انتشارات امیر كبیر، ص .84
155 -احمد یزدانی، مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، ص .92
156- احمد یزدانی، مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، ص .146
157- صحیفه نور، ج 1، ص .56
 :: مرتبط با: بهائیت ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1387/03/15
زمان : 12:06 ب.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic