۳۵۱۲ دعاى شب بیست و نهم
نظرات |

دعاى شب بیست و نهم

یا مُكَوِّرَ اللَّیْلِ عَلَى النَّهارِ وَمُكَوِّرَ النَّهارِ عَلَى اللَّیْلِ یا عَلیمُ یا

اى خدائى كه شب را به روز پیچانى و روز را بر شب بپیچانى اى دانا اى

حَكیمُ یا رَبَّ الاْرْبابِ وَسَیِّدَ الساداتِ لا اِلهَ إ لاّ اَنْتَ ی ا اَقْرَبَ اِلَىَّ

فرزانه اى پروردگار همه پروردگاران و آقاى همه بزرگان معبودى جز تو نیست اى كه نزدیكترى به من

مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَكَ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ

از رگ گردن اى خدا اى خدا اى خدا از آن تو است نامهاى نیكو و نمونه هاى

الْعُلْیا وَالْكِبْرِیاءُ وَالاْلاَّءُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

والا و بزرگى و نعمتها از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد

وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیْلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

و قرار دهى نام مرا در این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیّیِنَ وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یَقیناً تُباشِرُ

و احسان و نیكیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و ببخشى بر من یقینى كه پیوسته ملازم

بِهِ قَلْبى وَایماناً یُذْهِبُ الشَّكَّ عَنّى وَتُرْضِیَنى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا

دل من باشد و ایمانى كه یكسره شك و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه بهره ام كرده اى و به ما

فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الا خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ

عطا فرما در دنیا نیكى و در آخرت نیكى و نگاهمان دار از عذاب آتش سوزان

وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَالرَّغْبَةَ اِلَیْكَ وَالاِْنابَةَ وَالتَّوْبَةَ

و روزیم گردان در این شب ذكر خود و سپاسگزاریت و شوق و رغبت بسویت و بازگشت و توبه

وَالتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ

به درگاهت را و موفقم دار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد را كه درود خدا بر او و بر ایشان باد:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,

نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/16
زمان : 02:09 ق.ظ
۳۵۱۱ دعاى شب بیست و هشتم
نظرات |

دعاى شب بیست و هشتم

یا خازِنَ اللَّیْلِ فِى الْهَواَّءِ وَخازِنَ النُّورِ فِى السَّماَّءِ وَمانِعَ السَّماَّءِ

اى جا دهنده تاریكى شب را در هوا و جا دهنده روشنى (روز) را در آسمان و جلوگیرنده آسمان از اینكه

اءَنْ تَقَعَ عَلَى الاْرْضِ إ لاّ بِاِذْنِهِ وَح ابِسَهُم ا اَنْ تَزُولا ی ا عَلیمُ ی ا [عَظیمُ]

بر زمین افتد مگر به اذن او و نگهدارنده آسمان و زمین از اینكه از جاى خود بدر روند اى داناى بزرگ

یا غَفُورُ یا دائِمُ یا اَللّهُ یا وارِثُ یا باعِثَ مَنْ فِى الْقُبُورِ یا اَللّهُ یا اَللّهُ

اى آمرزنده اى جاویدان اى خدا اى ارث برنده اى برانگیزنده مردگان در میان گورها اى خدا اى خدا

یا اَللّهُ لَكَ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْكِبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ

اى خدا از آن تو است نامهاى نیكو و نمونه هاى والا و كبریاء و نعمتها از تو

اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ

خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد و اینكه قرار دهى نامم را در این

اللَّیْلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیّینَ

شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان و احسانم را در بلندترین درجات

وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یُذْهِبُ

و گناهم را آمرزیده و ببخش بر من یقینى كه پیوسته همراه و ملازم دلم باشد و ایمانى به من ده كه یكسره

الشَّكَّ عَنّى وَتُرْضِیَنى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى

شك و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم كرده اى و بده به ما در دنیا نیكى و در

الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ

آخرت نیكى و نگاهمان دار از آتش سوزان دوزخ و روزیمان گردان در این شب یاد خود

وَشُكْرَكَ وَالرَّغْبَةَ اِلَیْكَ وَالاِْنابَةَ [وَالتَّوْبَةَ] والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ

و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت و بازگشت و توبه به سویت و موفقم دار بدانچه موفق داشتى بدان

مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ

محمد و آل محمد را درود خدا بر او و بر ایشان باد:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/16
زمان : 02:09 ق.ظ
۳۵۱۰ دعاى شب بیست و هفتم
نظرات |

دعاى شب بیست و هفتم

یا ماَّدَّ الظِّلِّ وَلَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ ساكِناً وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلیلاً ثُمَّ

اى امتداد دهنده سایه كه اگر مى خواستى آن را در یكجا ساكن مى كردى و قراردادى خورشید را بر آن سایه رهبر سپس

قَبَضْتَهُ [اِلَیْكَ] قَبْضاً یَسیراً یا ذَاالْجُودِ وَالطَّوْلِ وَالْكِبْرِیاَّءِ وَالاْلاَّءِ لا

آن را به آسانى تدریجاً دربرگرفتى اى صاحب جود و عطا و كبریاء و نعمتهامعبودى جز تو

اِلهَ إ لاّ اَنْتَ عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ لا إ لهَ إ لاّ اَنْتَ یا

نیست كه داناى غیب و شهود و بخشاینده و مهربانى معبودى جز تو نیست اى

قُدُّوسُ یا سَلامُ یا مُؤْمِنُ یامُهَیْمِنُ یا عَزیزُ یاجَبّارُ یا مُتَكَبِّرُ یا اَللّهُ

منزه از هر عیب اى بى خلل اى ایمنى بخش اى مراقب بندگان اى نیرومند اى مقتدر اى بزرگوار اى خدا

یا خالِقُ یا بارِئُ یا مُصَوِّرُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَكَ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى

اى آفریننده اى ایجاد كننده اى صورتگر اى خدا اى خدا اى خدا از آن تو است نامهاى نیكو

وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْكِبْرِیاءُ وَالاْ لاَّءُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ

و نمونه هاى والا و كبریاء و نعمتها از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیْلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى

و آل محمد و اینكه نامم را در این شب در زمره سعادتمندان قرار دهى و روحم را

مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیّینَ وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى

با شهیدان و احسان و نیكیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و ببخشى بر من

یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یُذْهِبُ الشَّكَّ عَنّى وَتُرْضِیَنى بِما

یقینى كه همواره ملازم قلب من باشد و ایمانى كه شك و تردید را یكسره از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه

قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ

نصیبم كرده اى و بده به من در دنیا نیكى و در آخرت نیكى و نگاهم دار از عذاب

النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَالرَّغْبَةَ اِلَیْكَ وَالاِْنابَةَ

آتش سوزان و روزیم گردان در این شب ذكر خود و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت بسویت و بازگشت

وَالتَّوْبَةَ والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ

و توبه به درگاهت و موفقم بدار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد را درود تو بر او

وَعَلَیْهِمْ.

و بر ایشان باد.:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,

نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/16
زمان : 02:09 ق.ظ
۳۵۰۹ دعاى شب بیست و ششم
نظرات |

دعاى شب بیست و ششم

یا جاعِلَ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ ایَتَیْنِ یا مَنْ مَحا ایَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلَ ایَةَ

اى قرار دهنده شب و روز را دو نشانه (بر قدرتت ) اى كه نشانه شب را سیاه و نشانه

النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْهُ وَرِضْواناً یا مُفَصِّلَ كُلِّشَىْءٍ

روز را روشنى بخش كردى تا فزونى جویند از فضل و خوشنودى پروردگار اى جداكننده هر چیز

تَفْصیلاً یا ماجِدُ یا وَهّابُیا اَللّهُ یا جَوادُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَكَ

بخوبى اى صاحب مجد و شوكت اى پربخشش اى خدا اى بخشنده اى خدا... از آن تو است

الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْكِبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ اَسْئَلُكَ اَنْ

نامهاى نیك و نمونه هاى والا و بزرگ و نعمتها از تو خواهم

تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیْلَةِ فِى

درود فرستى بر محمد و آل محمد و دیگر آنكه نامم را در این شب در زمره

السُّعَدآءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیّینَ وَاِساَّئَتى

سعادتمندان قرار دهى و روحم را با شهیدان و احسان و نیكیم را در بلندترین درجات و گناهم را

مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یُذْهِبُ الشَّكَّ

آمرزیده و ببخشى بر من یقینى كه همواره ملازم قلبم باشد و ایمانى كه یكسره شك و تردید را

عَنّى وَتُرضِیَنى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ

از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم كرده اى و بدهى به من در دنیا نیكى و نعمت و در آخرت نیز

حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ

نیكى و نگاهمان دارى از عذاب آتش سوزان و روزیم كنى در این شب ذكرت و سپاسگزاریت را

وَالرَّغْبَةَ اِلَیْكَ وَالاِْنابَةَ [وَالتَّوْبَةَ] وَالتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً

و شوق و رغبت و بازگشت و توبه بسویت و موفقم دارى بدانچه موفق داشتى بدان محمد

وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ

و آل محمد را كه درود تو بر او و برایشان باد:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/16
زمان : 02:09 ق.ظ
۳۵۰۸ دعاى شب بیست و پنجم
نظرات |

دعاى شب بیست و پنجم

یا جاعِلَ اللَّیْلِ لِباساً وَالنَّهارِ مَعاشاً وَالاْرْضِ مِهاداً وَالْجِبالِ اَوْتاداً

اى كه شب را پوشش قراردادى و روز را وسیله درآوردن روزى وزمین را گهواره (یا بستر گسترده ) و كوهها را چون میخ قراردادى

یا اَللّهُ یا قاهِرُ یا اَللّهُ یا جَبّارُ یا اَللّهُ یا سَمیعُ یا اَللّهُ یا قَریبُ یا اَللّهُ یا

اى خدا اى چیره اى با جبروت اى خدا اى شنوا اى خدا اى نزدیك اى خدا اى

مُجیبُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَكَ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا

پاسخ ‌ده اى خدا... از آن تو است نامهاى نیك و نمونه هاى والا

وَالْكِبْرِیاءُ وَالاْلاَّءُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ

و بزرگى و نعمتها از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد و

تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیْلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

قرار دهى نامم را در این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیّینَ وَاِسائَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یَقیناً تُباشِرُ

و احسان و نیكیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و یقینى به من بدهى كه همیشه ملازم

بِهِ قَلْبى وَایماناً یُذْهِبُ الشَّكَّ عَنّى وَرِضىً بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا

دل من باشد و ایمانى به من عطا كنى كه شك و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم كرده اى وبدهى به

فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ

من در دنیا نیكى و در آخرت نیكى و نگاهم دارى از آتش سوزان دوزخ

وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَالرَّغْبَةَ اِلَیْكَ وَالاِْنابَةَ وَالتَّوْبَةَ

و روزیم كنى در این شب ذكر خود و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت و بازگشت و توبه به درگاهت

والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ

و موفقم دار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد علیهم السلام را:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/16
زمان : 02:09 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic