مادر سالاری به شرطی که.....
نظرات | ادامه مطلب


«من مادر سالاری» را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند، امری اساسی می شمارم، امّا.....تا انتهای مقاله با ما باشید!

مادر و فرزند

دکتر رجبعلی مظلومی فرزند استاد محمد حسین، متولد 1306 شمسی در نیشابور به دنیا آمد، دکتر مظلومی در رشته ی ادبیات فارسی و فلسفه محض تحصیلات عالی داشت.رساله ی دکترای ایشان در موضوعِ «تصحیح متن شرح فصوص الحکم» بود که پروفسور لندلت، این کتاب را به عنوانِ متن درسی در دانشگاه مک گیل کانادا، تدریس می کرد.دکتر مظلومی در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس تدریس می کرد.دکتر مظلومی سال ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت های پژوهشی در حوزه ی تربیت دینی داشت و بسیار به تحول در آموزش و پرورش می اندیشید.


تعدادی از آثار دکتر مظلومی که منتشر شده است، به قرار زیر است:
- گامی در مسیر تربیت اسلامی
- تربیت معنایی انسان
- شورائی اسلامی
- علی علیه السلام معیار کمال
- پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی
- مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت ان با تعلیات دینی
- بازنگری بر فعالیت های بدنی
- بیایید به حرف بچه هامان گوش کنیم

********

این روزها طرفداران حقوق زنان از زن سالاری و مادر  سالاری سخن می گویند .من با خانواده های مادر سالار مشکلی ندارم اما به شرطی که چند رفتار را انجام دهند.

1-  «من مادر سالاری» را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند، امری اساسی می شمارم، امّا با این قرار:
آن «مادر» با «پدر» رفیق، همدل، هم روح باشد.
آن «مادر» پدرِ فرزند را به فرزند با «خیر و حُسن» یاد كند و نیكو معرفی نماید.
آن «مادر» همواره حُرمتِ پدر را بر فرزندان تأكید نماید.
 آن «مادر» از خدمات و زحماتِ پدر در بیرونِ خانه با فرزندان صحبت نماید.
و بالاخره آن مادر، پدرِبچّه ها را همیشه درخانه و در دل و نظرِ فرزندان،حاضر بدارد.
آن «مادر» درخانه به امورِخانه، كاملاً مدیریت كند، پدر را هم منهای پدریِ او، یك«عضوِ خانه)» فرض كند.
پدر، در خانه، خود را تابعِ نظامِ خانه بداند، و در انجامِ امور خانه در ساعاتی كه در خانه هست، با فرزندان شركت كند.
آری پدر، به عنوانِ یك عضو از همان «مادر»، بنا بر تقسیمی كه در كارهای خانه صورت گرفته است، فرمان ببرد.
پدر، در خانه، «مادر» را به عنوانِ مدیرِ سازمانِ زندگی بشناسد، و محترم بدارد، و هرگز بر نظراتِ مدیریّتِ او ایراد نكند.
مادر، اگر می خواهد مشورتی از پدر بگیرد یا در خلوت، مشورت بخواهد و یا همه ی بچه ها را هم جمع كند، و از جمعِ آنان بپرسد، كه ضمناً از پدر هم پرسیده باشد، از بچه ها سوال كند كه آیا نظرِ پدر را شما هم می پسندید؟ و برای ایشان چندان توجیه كند كه بفهمند و تصدیق نمایند.
و اگر هم احیاناً نظرِ پدر را رَد كردند، آن را عملی نسازد، و كنار بگذارد.
پدر، هرگز بر امری كه مادر می دهد یا نظری كه دارد اعتراض ننماید.
واگرپدرمثلِ همه ی اعضای دیگر ازعضوی دیگر چیزی خواست یا امری كرد (البتّه«امرها»درخانه به مهنای«خواهش»هستند)هرگز مادرآن امر رابا نظرخود تعطیل نكند، و یا رد ننماید.
و چنانچه سایر اعضای خانه آن را تعطیل یا رَدكنند، منعی ندارد؛ امّا «مادر» به این كار نپردازد.
مثلاً پدر به فرزند می گوید: «در را ببند»مادر«نگوید» كه:
- بگذار باد بیاید.
- حالا من می روم می بندم و نظیر این ها. :: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1393/12/14
زمان : 08:43 ق.ظ
مادر سالاری به شرطی که.....
نظرات | ادامه مطلب


«من مادر سالاری» را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند، امری اساسی می شمارم، امّا.....تا انتهای مقاله با ما باشید!

مادر و فرزند

دکتر رجبعلی مظلومی فرزند استاد محمد حسین، متولد 1306 شمسی در نیشابور به دنیا آمد، دکتر مظلومی در رشته ی ادبیات فارسی و فلسفه محض تحصیلات عالی داشت.رساله ی دکترای ایشان در موضوعِ «تصحیح متن شرح فصوص الحکم» بود که پروفسور لندلت، این کتاب را به عنوانِ متن درسی در دانشگاه مک گیل کانادا، تدریس می کرد.دکتر مظلومی در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس تدریس می کرد.دکتر مظلومی سال ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت های پژوهشی در حوزه ی تربیت دینی داشت و بسیار به تحول در آموزش و پرورش می اندیشید.


تعدادی از آثار دکتر مظلومی که منتشر شده است، به قرار زیر است:
- گامی در مسیر تربیت اسلامی
- تربیت معنایی انسان
- شورائی اسلامی
- علی علیه السلام معیار کمال
- پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی
- مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت ان با تعلیات دینی
- بازنگری بر فعالیت های بدنی
- بیایید به حرف بچه هامان گوش کنیم

********

این روزها طرفداران حقوق زنان از زن سالاری و مادر  سالاری سخن می گویند .من با خانواده های مادر سالار مشکلی ندارم اما به شرطی که چند رفتار را انجام دهند.

1-  «من مادر سالاری» را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند، امری اساسی می شمارم، امّا با این قرار:
آن «مادر» با «پدر» رفیق، همدل، هم روح باشد.
آن «مادر» پدرِ فرزند را به فرزند با «خیر و حُسن» یاد كند و نیكو معرفی نماید.
آن «مادر» همواره حُرمتِ پدر را بر فرزندان تأكید نماید.
 آن «مادر» از خدمات و زحماتِ پدر در بیرونِ خانه با فرزندان صحبت نماید.
و بالاخره آن مادر، پدرِبچّه ها را همیشه درخانه و در دل و نظرِ فرزندان،حاضر بدارد.
آن «مادر» درخانه به امورِخانه، كاملاً مدیریت كند، پدر را هم منهای پدریِ او، یك«عضوِ خانه)» فرض كند.
پدر، در خانه، خود را تابعِ نظامِ خانه بداند، و در انجامِ امور خانه در ساعاتی كه در خانه هست، با فرزندان شركت كند.
آری پدر، به عنوانِ یك عضو از همان «مادر»، بنا بر تقسیمی كه در كارهای خانه صورت گرفته است، فرمان ببرد.
پدر، در خانه، «مادر» را به عنوانِ مدیرِ سازمانِ زندگی بشناسد، و محترم بدارد، و هرگز بر نظراتِ مدیریّتِ او ایراد نكند.
مادر، اگر می خواهد مشورتی از پدر بگیرد یا در خلوت، مشورت بخواهد و یا همه ی بچه ها را هم جمع كند، و از جمعِ آنان بپرسد، كه ضمناً از پدر هم پرسیده باشد، از بچه ها سوال كند كه آیا نظرِ پدر را شما هم می پسندید؟ و برای ایشان چندان توجیه كند كه بفهمند و تصدیق نمایند.
و اگر هم احیاناً نظرِ پدر را رَد كردند، آن را عملی نسازد، و كنار بگذارد.
پدر، هرگز بر امری كه مادر می دهد یا نظری كه دارد اعتراض ننماید.
واگرپدرمثلِ همه ی اعضای دیگر ازعضوی دیگر چیزی خواست یا امری كرد (البتّه«امرها»درخانه به مهنای«خواهش»هستند)هرگز مادرآن امر رابا نظرخود تعطیل نكند، و یا رد ننماید.
و چنانچه سایر اعضای خانه آن را تعطیل یا رَدكنند، منعی ندارد؛ امّا «مادر» به این كار نپردازد.
مثلاً پدر به فرزند می گوید: «در را ببند»مادر«نگوید» كه:
- بگذار باد بیاید.
- حالا من می روم می بندم و نظیر این ها. :: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1393/12/14
زمان : 08:43 ق.ظ
غضب الهیِ دختر پیامبر به اعتراف اهل سنت!
نظرات | ادامه مطلب

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ام الائمه و دختر گرامی حضرت رسول خاتم صلی الله علیه وآله وسلم است که به لحاظ مرتبه و شأن در مقامی قرار دارد که در حدیث مشهور "لولاک" خلقت عالم به علت وجود فاطمه سلام الله علیها نسبت داده شده است! آگاهی یافتن از رتبه و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها بخش مهمی از اعتقادات اسلامی به شمار می رود و از این رو از اهمیت به سزایی برخوردار است. این نوشتار می کوشد براساس استدلال های عقلی و نقلی به تبیین این جایگاه در حد وسع اندک خویش بپردازد.

حقیقتی انکارناپذیر

صحیح بخاری یکی از کتب معتبر و موثق اهل تسنن است که متعصب ترین و نقادترین فقهای اهل تسنن نیز آن را صحیح و معتبر می دانند. در این کتاب از ابن ولید از ابن عینیه از عمر و ابن دینار از ابن ابی ملیکه از مور بن مخرمه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: "فاطمة بضعة منی، من اغضبها فقد اغضبنی"؛ فاطمه پاره تن من است هر آن کس که او را غضبناک کند مرا خشمگین کرده است. سند این حدیث صحیح و از درجه ی بالایی برخوردار است. همچنین آن را به گونه ای دیگر روایت می کنند که: "إن الرب یرضی لرضا فاطمة و یغضب لغضب فاطمة"، همانا خداوند با خشنودی فاطمه خشنود و با ناراحتی فاطمه ناراحت می شود. (مستدرک الی کم- ج3 – ص154)

پس این حدیث حتی نزد اهل تسنن نیز از لحاظ سند در حد قطعی الصدور از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است. اما بر اساس این حدیث خشم و غضب و خشنودی و رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها همان خشم و غضب و خشنودی و رضایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و آن با خشم و غضب و خشنودی و رضایت خداوند تبارک و تعالی یکی است! بنابراین اگر کسی حضرت زهرا سلام الله علیها را خشمگین ساخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند متعال را خشمناک گردانیده است و اگر هم کسی حضرت زهرا سلام الله علیها را خشنود سازد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و خداوند بلند مرتبه را خشنود ساخته است!

منشأ خشنودی و غضب حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز نفس ایشان نیست بلکه منشأ آن عقل و از آن بالاتر خود خدای تبارک و تعالی است. یعنی عصمت کبری که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم دارا می باشند و از این بالاتر خداوند از خشنودی فاطمه سلام الله علیها خشنود و از غضب او غضبناک می شود!

منشأ خشنودی و غضب:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1393/12/14
زمان : 08:41 ق.ظ
همسر بهشتی پیامبر(ص) کیست؟
نظرات | ادامه مطلب

ارسال به وبلاگ تبیان
ارسال برای دوستان
چاپ
تاریخ : چهارشنبه 13/12/1393 تعداد بازدید : 251
این زن، ملکه دربار پادشاهی کفرپیشه است و در اوج برخورداری از مال و جمال دنیوی. اما فطرتش چنان زلال است و حقیقت پذیر، که چون ندای حق را شنید سر تسلیم به آستان خورشید حقیقت فرود آورد و در پرتو ایمانی پولادین و استقامتی مثال‌زدنی، وارث خانه‌ای در جوار حضرت رحمن(بنا بر گزارش قرآن) و مفتخر به همسری رسول خاتم (ص) در بهشت عدن الهی(بنا بر گزارش روایات) گردید.

شکوری-شبکه تخصصی قرآن تبیان
آسیه

همسر فرعون، بنا بر تصریح روایات متعدد، آسیه نام داشت. آسیه از ماده"اسی" است که در لغت به معنی حزن است، و اگر لفظ آسیه درباره یک بنا و ساختمان به کار رود، به معنی محکم بودن اساس و پایه آن می‌باشد.  اما در اصطلاح قرآنی نام زنی است که همسر فرعون و دختر مزاحم بوده، . برخی وی را عمه حضرت موسی نیز دانسته‌اند.
قرآن در دو آیه، از این بانوی بزرگوار با عنوان "امْرَأَتَ فِرْعَوْن" یاد کرده است.
به نوشته طبری، آسیه ابتدا همسر قابوس بن مصعب بن معاویه بود. هنگامی که موسی به پیامبری رسید، قابوس (فرعون زمان کودکی) مُرد و برادرش ولید (فرعون غرق شده در نیل) به جای وی نشست و با آسیه، همسر برادرش ازدواج کرد. ولی از  شعراء/ 26 برمی‌آید که فرعونِ غرق شده در نیل، همان فرعونِ زمانِ کودکی موسی است و گفته طبری تضعیف می‌شود. از سوی دیگر، نام‌های نامتناسب با فرهنگ و زبان قبطی، خود می‌تواند دلیلی بر نادرستی گزارش‌های مذکور باشد.
آسیه از منظر قرآن


:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1393/12/13
زمان : 10:02 ق.ظ
رمز و رازی میان مادر و فرزندی آسمانی
نظرات | ادامه مطلب

حضرت فاطمه

آنچه که از تفکر در  برخی از آیات، روایات و تشرفات به دست می آید این است که ارتباطی خیلی نزدیک بین حضرت زهرا (علیهاالسلا‌م) و حضرت مهدی(عج) وجود دارد، گویی رمز و رازی میان این دو بزرگوار می ‌باشد. مهدی باوری، بی شناخت فاطمه (علیهاالسلا‌م) میسور نیست. حضرت فاطمه (علیهاالسلا‌م) به چنین فرزندی می بالد و  حضرت مهدی (عج) نیز بر چنین مادری فخر می فروشد. مناسب است به نمونه هایی از این ارتباط و مشابهت‌ها بپردازیم.

 

راه مهدوی در امتداد راه فاطمی

حضرت مهدی(عج) ادامه‌ ی حضرت زهراست، و آینه‌ی تمام نمای او. اهداف امام مهدی(عج) اهداف حضرت فاطمه(علیهاالسلا‌م)، و راه و سلوک او، راه و سلوک فاطمه (علیهاالسلا‌م) است. در این مورد به چند روایت اشاره می کنیم.
قال رسول‌ اللّه: المهدی‌ من‌ عترتی‌ من‌ وُ‌لد‌ فاطمه‌ یقاتل‌ علی‌ سنتی‌ کما قاتلت‌ علی‌ الوحی.
‌پیامبر اکرم (صلّی ‌اللّه‌‌ علیه ‌و آله) فرمودند‌: مهدی از خانواده‌ من‌ و از فرزندان‌ فاطمه است‌ که‌ بر اساس‌ سنّت‌ من‌ جنگ‌ می ‌کند؛‌ چنانکه‌ من‌ بر طبق‌ وحی‌ جنگ‌ کردم.
قابل‌ توجه‌ است که پیامبر (صلّی ‌اللّه‌‌ علیه ‌و آله) در ابتدا به‌ طور کلی‌ می‌فرماید: مهدی‌ از عترت‌ من است؛ سپس‌ با "مِن" دایره‌ را تنگ ‌می‌کند؛ که‌ از فرزندان‌ حضرت فاطمه (علیهاالسّلام) است.
روایت‌ دیگری ‌که‌ دلالت ‌بر این‌ مطلب ‌می ‌کند، قسمتی‌ از حدیث ‌لوح ‌است؛‌ که ‌خداوند فرمود: ‌

ای‌ محمد! به‌ تو عطا کردم‌ کسی‌ را (علی) که ‌یازده ‌راهنما از نسل‌ او خارج‌ خواهم‌ کرد؛ که ‌همگی ‌از نسل ‌تو، از زهرای ‌بتول‌ است. آخرین‌آنها مردی‌است ‌که ‌به‌ دست‌ او از هلاکت‌ نجات ‌می‌ بخشم… 
امّ ‌سلمه ‌می‌ گوید: از پیامبر (صلّی ‌اللّه‌‌ علیه ‌و آله) شنیدم ‌که‌ می‌ فرمود:‌ مهدی از خاندان ‌من، از فرزندان فاطمه است.
از این روایات و روایات دیگری که در این زمینه در کتب شیعه و سنی آمده است، روشن می شود که حضرت مهدی (عج) از نسل حضرت زهرای اطهر می باشد.

 

الگویی آسمانی برای قطب عالم امکان

‌حضرت‌ مهدی(علیه ‌السّلام) در بخشی از جواب نامه جماعتی از شیعیان چنین فرمودند: " ... و  فی ابنة ‌رسول ‌اللّه لی‌ اسوة حسنة ..." 
"...سیره و عمل یگانه دختر پاک رسول خدا برای من الگو و اسوه ی نیکو و پسندیده ای است،..."
‌الگو سازی و شناساندن الگوی مناسب از جمله روشهای اسلام ‌برای ‌ارائه برنامه ‌زندگی ‌و ارشاد به ‌کمالات ‌و مقامات ‌معنوی‌ است، ‌خداوند در قرآن ‌در دو مورد الگو معرفی ‌می‌کند:
یکی‌ در سوره ‌احزاب، ‌آیه‌ ۲۱ : «لقد کان ‌لکم‌ فی‌ رسول ‌اللّه‌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »
و دیگری‌ در سوره‌ ممتحنه،‌ آیه ‌‌4 تا‌ ۶ : «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ ...» ؛ «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ...».

در آیات بالا‌ حضرت ابراهیم و رسول اسلام و کسانی که با ایشان هستند به عنوان الگو شناسانده شده اند. پس‌ الگو منحصر به‌ شخص ‌پیامبر  اسلام و ابراهیم (علیهما السلا‌م) نیست؛‌ بلکه‌هر کس‌ به تمام معنا در راه ‌اینان باشد می ‌تواند الگو واقع شود.

پیشوایان‌ معصوم‌ ما، اگر با کسی‌ پیمان‌ می‌بستند، (گر چه‌ از روی‌ مصلحت‌ و تقیه)، به‌ آن‌ پای‌ بند بودند. اما حضرت‌ مهدی(عج) به‌ دلیل‌ این‌ که‌ برای‌ ریشه‌ کن‌ کردن‌ ستم‌ و ستمگران‌ آفریده‌ شده‌ است‌ و اگر ظاهر و آشکار بود، سکوتش‌ به‌ معنای‌ رضا به‌ ستمگری‌ ستمگران‌ و ترک‌ نبرد با آنان‌ بود ، در پس‌ پرده‌ غیبت‌ به‌ سر می‌بَرد تا بیعت‌ کسی‌ بر گردنش‌ نباشد

پس اینکه امام ‌زمان (علیه ‌السّلام) حضرت‌ زهرا(علیهاالسّلام) را الگوی خود قرار می‌ دهد؛ از آن روست که حضرت ‌زهرا(علیهاالسّلام) جزء ‌"و الذین‌ مَعَه" است‌، ‌و ‌او کسی ‌است‌ که ‌از هر جهت حتی ‌در راه‌ رفتن و سخن‌ گفتن و در سیرت ‌و صورت‌ شبیه‌ پیامبر(صلّی ‌اللّهُ علیه‌ و آله‌) است.
البته باید این نکته را در نظر گرفت که امام زمان(عج) از آنجا که امام، معصوم و جامع علوم و خصایص و کمالات الهی است نیازی به اسوه و الگو برای خودش در تمام امور ندارد؛ شاید این جمله ناظر به بخشی از زندگانی و وجوه خاصی از وجود حضرت زهرا (علیهاالسّلام) باشد.

 :: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1393/12/13
زمان : 09:57 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic