تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - راههای کسب بینش صحیح از منظر امام علی(علیه السلام)
راههای کسب بینش صحیح از منظر امام علی(علیه السلام)
نظرات |

زندگی در جامعه ای که پوشیده از نیرنگ ها و دسیسه هاست نیازمند بینش و آگاهی صحیح است. بینشی برخاسته از حق و حقیقت که جان آدمی را قوام بخشد و روحش را جلا دهد. اگر چنین بینشی در انسان به وجود نیاید امکان خطا و لغزش در کوچک ترین امور زندگی نیز وجود دارد.
نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیین کننده نوع زندگی و آینده دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی، تأثیری انکار ناپذیر در زندگی فرد داشته و از سستی های احتمالی، جلوگیری می کند.

امام علی (علیه السلام) در این باره فرموده اند: "چه بسا روزه دارى كه بهره اى جز گرسنگى و تشنگى از روزه دارى خود ندارد و چه بسا شب زنده دارى كه از شب زنده دارى چیزى جز رنج و بى خوابى به دست نیاورد! خوشا خواب زیركان، و افطارشان!" (نهج البلاغة، ترجمه دشتى، ص 659)
حال باید دید چگونه می توان در شمار زیرکان قرار گرفت و آگاهی و بینشی صحیح به دست آورد؟ آنچه در این مجال مورد توجه قرار می گیرد برخی از مهم ترین راهکار هایی است که در کتاب شریف نهج البلاغه در این زمینه ارائه شده است.

یاد خدا

وابستگی ها و تعلقات دنیایی از جمله عواملی هستند که آدمی را از دستیابی به بینش صحیح بازمی دارند. انسانی که بیش از حد به دنیا چشم دوخته است تمام تلاش خویش را نیز برای به دست آوردن هر چه بیشتر مطاع دنیایی به کار می گیرد و همین امر موجب می گردد چشمش توان دیدن و گوشش قدرت شنیدن حقایق را نداشته باشد

از منظر امام علی(علیه السلام) برای به دست آوردن بینش و آگاهی درست، اولین و ابتدایی ترین راه، بهره گیری از یاد خداست. انسانی که چراغ یاد حق را در دل خویش همواره روشن نگاه دارد، خداوند نیز اسباب هدایت را پیش رویش قرار داده و آگاهی صحیح از زندگی را نصیبش می گرداند. در کلامی زیبا از آن امام همام آمده است: "همانا خداى سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنى بخش دل ها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوایى بشنود، و چشم پس از كم نورى بنگرد، و انسان پس از دشمنى رام گردد، خداوند كه نعمت هاى او گران قدر است، در دوران هاى مختلف روزگار، و در دوران جدایى از رسالت «تا آمدن پیامبرى پس از پیامبرى دیگر» بندگانى داشته كه با آنان در گوش جانشان زمزمه مى كرد، و در درون عقلشان با آنان سخن مى گفت. آنان چراغ هدایت را با نور بیدارى در گوش ها و دیده ها و دل ها بر مى افروختند، روزهاى خدایى را به یاد مى آورند و مردم را از جلال و بزرگى خدا مى ترساندند". (همان، ص455)
چنین انسانی نه تنها برای خود، بلکه برای دیگر مردمان نیز مای نجات و رستگاری خواهد بود.

خودسازی

نکته دیگری که از سخنان گهربار مولا علی (علیه السلام) در نهج البلاغه می توان به دست آورد این است که از منظر ایشان خودسازی و تلاش برای اصلاح خود، از جمله ابزار و عواملی است که موجبات دستیابی به آگاهی و بینش صحیح را فراهم می آورد: "اى بندگان خدا! همانا بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا، بنده اى است كه خدا او را در پیكار با نفس یارى داده است، آن كس كه جامه ی زیرین او اندوه و لباس رویین او ترس از خداست، چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم براى روزى او فراهم آمده و دورى ها و دشوارى ها را بر خود نزدیك و آسان ساخته است. حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته، همواره به یاد خدا بوده و اعمال نیكو، فراوان انجام داده است ... ". (همان، ص147)

نفی وابستگی مادی

وابستگی ها و تعلقات دنیایی از جمله عواملی هستند که آدمی را از دستیابی به بینش صحیح بازمی دارند. انسانی که بیش از حد به دنیا چشم دوخته است تمام تلاش خویش را نیز برای به دست آوردن هر چه بیشتر مطاع دنیایی به کار می گیرد و همین امر موجب می گردد چشمش توان دیدن و گوشش قدرت شنیدن حقایق را نداشته باشد.
همچنانکه در کلام زیبای مولای عارفان (علیه السلام) می خوانیم: "(از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتى هاى آن را به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه اى از تو غفلت نشود". (همان، ص 725)
در جایی دیگر گزارش شده است: "آگاه باشید، در دنیا چیزى نیست مگر آن كه صاحبش به زودى از آن سیر و از داشتن آن دلگیر مى شود جز ادامه زندگى، زیرا در مرگ آسایشى نمى نگرند. حیات و زندگى چونان حكمت و دانش است كه حیات دل مرده، و بینایى چشم هاى نابیناست و مایه شنوایى براى گوش هاى كر و آبى گوارا براى تشنگان مى باشد كه همه در آن سالم و بى نیازند". (همان، ص 253)

تلاوت قرآن

یکی از بهترین و در دسترس ترین راه ها برای به دست آوردن بینش صحیح استفاده از قرآن است. در روایات تأکید فراوان بر تلاوت قرآن شده است. تلاوتی که همراه با تدبر در معانی و الفاظ قرآن باشد. اگر انسان برای دستیابی به حقیقت و بدون در نظر گرفتن مصالح شخصی و عقاید فردی، منصفانه و بی طرف، این کتاب آسمانی را تلاوت نماید، بی شک خداوند متعال پرده از حقایق برداشته و بینش صحیح را به او ارزانی می دارد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: "این قرآن است كه با آن مى توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضى از قرآن از بعضى دیگر سخن مى گوید، و برخى بر برخى دیگر گواهى مى دهد، آیاتش در شناساندن خدا اختلافى نداشته، و كسى را كه همراهش شد از خدا جدا نمى سازد". (همان، ص253)

استفاده از ابزار شناخت

اگر به گوشه گوشه جهان هستی نیک بنگریم خواهیم دید خالق هستی، ابزارهای گوناگونی را در جهت دستیابی به حقیقت پیش رویمان قرار داده است فقط بایستی زمینه های لازم برای بهره گیری از این ابزار را در وجود خود تقویت نماییم. همچنانکه مولا علی (علیه السلام) فرموده اند: "كسى كه از خود حساب كشد، سود مى برد، و آن كه از خود غفلت كند زیان مى بیند، و كسى كه از خدا بترسد ایمن باشد، و كسى كه عبرت آموزد آگاهى یابد، و آن كه آگاهى یابد مى فهمد، و آن كه بفهمد دانش آموخته است!" (همان، ص 673)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: "این قرآن است كه با آن مى توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضى از قرآن از بعضى دیگر سخن مى گوید، و برخى بر برخى دیگر گواهى مى دهد، آیاتش در شناساندن خدا اختلافى نداشته، و كسى را كه همراهش شد از خدا جدا نمى سازد"

آری: "اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان داده اند، اگر هدایت مى طلبید شما را هدایت كردند، اگر گوش شنوا دارید، حق را به گوشتان خواندند". (همان، ص 665)

ایشان در بخشی از نامه گهربار خویش به امام حسن (علیه السلام) چنین نوشته اند: "پسرم! ... دلت را با اندرز نیكو زنده كن، هواى نفس را با بى اعتنایى به حرام بمیران، جان را با یقین نیرومند كن، و با نور حكمت روشنائى بخش، و با یاد مرگ آرام كن، به نابودى از او اعتراف گیر، و با بررسى تحولات ناگوار دنیا به او آگاهى بخش، و از دگرگونى روزگار، و زشتى هاى گردش شب و روز او را بترسان، تاریخ گذشتگان را بر او بنما، و آنچه كه بر سر پیشینیان آمده است به یادش آور. در دیار و آثار ویران رفتگان گردش كن، و بیندیش كه آنها چه كردند؟ ... اگر مردم در عظمت قدرت خدا، و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، به راه راست باز مى گشتند، و از آتش سوزان مى ترسیدند، اما دل ها بیمار، و چشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات كوچك خدا نمى نگرند؟ كه چگونه آفرینش آن را استحكام بخشید؟ ... ". (همان، ص 521) 

نتیجه

زندگی در جامعه ای که پوشیده از نیرنگ ها و دسیسه هاست نیازمند بینش و آگاهی صحیح است. بینشی برخاسته از حق و حقیقت که جان آدمی را قوام بخشد و روحش را جلا دهد. اگر چنین بینشی در انسان به وجود نیاید امکان خطا و لغزش در کوچک ترین امور زندگی نیز وجود دارد.
بررسی کلمات گهربار امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه به خوبی نشان می دهد که آن بزرگوار نسبت به این مهم حساسیت ویژه ای داشته و راهکارهایی را برای دستیابی به بینش صحیح به شیعیان خود ارائه داده اند که از آن جمله می توان به یاد خدا، خودسازی، نفی وابستگی مادی، تلاوت قرآن و استفاده از ابزار شناخت اشاره نمود.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/09/28
زمان : 09:29 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
big and tall proline jesse james 81 pittsburgh steelers jersey 1398/03/21 12:03 ق.ظ
<a href="http://www.transformationssimplybeautifulsalon.net/NCAAF_34/womens-isaiah-diego-williams-15-southern-utah-thunderbirds-jersey ">womens isaiah diego williams 15 southern utah thunderbirds jersey</a><a href="http://www.transformationssimplybeautifulsalon.net/NCAAF_35/mens-carl-whitley-3-abilene-christian-wildcats-jersey ">mens carl whitley 3 abilene christian wildcats jersey</a><a href="http://www.transformationssimplybeautifulsalon.net/NFL_26/baby-teamcolor-maurice-canady-26-baltimore-ravens-jersey ">baby teamcolor maurice canady 26 baltimore ravens jersey</a><a href="http://www.transformationssimplybeautifulsalon.net/NFL_27/big-and-tall-elite-darius-jackson-40-jacksonville-jaguars-jersey ">big and tall elite darius jackson 40 jacksonville jaguars jersey</a>
[url=http://www.open-networks.net/NFL_30/big-and-tall-proline-jesse-james-81-pittsburgh-steelers-jersey]big and tall proline jesse james 81 pittsburgh steelers jersey[/url]
womens teamcolor ryan hunter 60 kansas city chiefs jersey 1398/03/21 12:03 ق.ظ
<a href="http://www.impressioab.net/Shoes_1/mens-black-and-red-jordans ">mens black and red jordans</a><a href="http://www.impressioab.net/Shoes_10/nike-roshe-one-mens-black-hyper-cobalt-white-dark-grey ">nike roshe one mens black hyper cobalt white dark grey</a><a href="http://www.impressioab.net/Shoes_11/air-jordan-8-alternate-2 ">air jordan 8 alternate 2</a><a href="http://www.impressioab.net/Shoes_12/nike-terra-sert-air-max ">nike terra sert air max</a>
[url=http://www.care2shops.net/NFL_28/womens-teamcolor-ryan-hunter-60-kansas-city-chiefs-jersey]womens teamcolor ryan hunter 60 kansas city chiefs jersey[/url]
nike air max 90 women 1398/03/21 12:02 ق.ظ
<a href="http://www.thechlorinegenie.net/Shoes_13/nike-air-max-90-hyperfuse-volt-green ">nike air max 90 hyperfuse volt green</a><a href="http://www.thechlorinegenie.net/Shoes_14/air-max-1-mid-sneakerboot ">air max 1 mid sneakerboot</a><a href="http://www.thechlorinegenie.net/Shoes_15/cinquestelle-piuma-boots ">cinquestelle piuma boots</a><a href="http://www.thechlorinegenie.net/Shoes_16/bobbito-x-pro-keds-royal-flash-release-party ">bobbito x pro keds royal flash release party</a>
[url=http://www.woobago.net/Shoes_10/nike-air-max-90-women]nike air max 90 women[/url]
mens game shane tripucka 18 los angeles chargers jersey 1398/03/21 12:02 ق.ظ
<a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/MNS_40/youth-jonathan-walters-19-burnley-jersey ">youth jonathan walters 19 burnley jersey</a><a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/NCAAF_31/youth-donald-stewart-8-stanford-cardinal-jersey ">youth donald stewart 8 stanford cardinal jersey</a><a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/NCAAF_32/mens-josh-wallunas-69-cal-poly-mustangs-jersey ">mens josh wallunas 69 cal poly mustangs jersey</a><a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/NCAAF_33/youth-justice-bean-33-texas-a%26m-aggies-jersey ">youth justice bean 33 texas a&m aggies jersey</a>
[url=http://www.churchonpurpose.net/NFL_30/mens-game-shane-tripucka-18-los-angeles-chargers-jersey]mens game shane tripucka 18 los angeles chargers jersey[/url]
youth roland ocansey 95 uc davis aggies jersey 1398/03/21 12:02 ق.ظ
<a href="http://www.bcnflatmanagement.net/NHL_22/womens-andrei-vasilevskiy-88-tampa-bay-lightning-authentic-away-jersey ">womens andrei vasilevskiy 88 tampa bay lightning authentic away jersey</a><a href="http://www.bcnflatmanagement.net/NHL_23/youth-justin-braun-61-san-jose-sharks-breakaway-home-jersey ">youth justin braun 61 san jose sharks breakaway home jersey</a><a href="http://www.bcnflatmanagement.net/NHL_24/mens-charlie-coyle-3-minnesota-wild-authentic-away-jersey ">mens charlie coyle 3 minnesota wild authentic away jersey</a><a href="http://www.bcnflatmanagement.net/NHL_25/mens-liam-o-brien-87-washington-capitals-replica-home-jersey ">mens liam o brien 87 washington capitals replica home jersey</a>
[url=http://www.amandazipsitup.net/NCAAF_32/youth-roland-ocansey-95-uc-davis-aggies-jersey]youth roland ocansey 95 uc davis aggies jersey[/url]
youth ben lovejoy 12 new devils authentic custom jersey 1398/03/21 12:01 ق.ظ
<a href="http://www.hereandnowphotography.net/NHL_22/womens-jordan-staal-11-carolina-hurricanes-premier-home-jersey ">womens jordan staal 11 carolina hurricanes premier home jersey</a><a href="http://www.hereandnowphotography.net/NHL_23/mens-andrew-ladd-16-new-york-islanders-premier-player-jersey ">mens andrew ladd 16 new york islanders premier player jersey</a><a href="http://www.hereandnowphotography.net/NHL_24/womens-aaron-dell-30-san-jose-sharks-replica-away-jersey ">womens aaron dell 30 san jose sharks replica away jersey</a><a href="http://www.hereandnowphotography.net/NHL_25/womens-jean-gabriel-pageau-44-ottawa-senators-replica-jersey ">womens jean gabriel pageau 44 ottawa senators replica jersey</a>
[url=http://www.koenigsegglondon.net/NHL_23/youth-ben-lovejoy-12-new-devils-authentic-custom-jersey]youth ben lovejoy 12 new devils authentic custom jersey[/url]
http://sibcbt.ru/bijsk 1398/02/4 04:39 ب.ظ
偽物ルイヴィトン激安市場,スーパーコピーブランド偽物安い老舗
mens steven stamkos 91 tampa bay lightning authentic custom jersey 1398/01/21 06:46 ق.ظ
<a href="http://www.pokemoncoloringpages.net/Shoes_20/popular-nike-womens-air-force-1-ultra-flyknit-armory-navy-marine-blue-shoes ">popular nike womens air force 1 ultra flyknit armory navy marine blue shoes</a><a href="http://www.pokemoncoloringpages.net/Shoes_3/vi-mens-shoes-white-red-nike-air-jordan ">vi mens shoes white red nike air jordan</a><a href="http://www.pokemoncoloringpages.net/Shoes_4/griffey-air-max-1-2013-release ">griffey air max 1 2013 release</a><a href="http://www.pokemoncoloringpages.net/Shoes_5/nike-internationalist-premium-sneakers-silver ">nike internationalist premium sneakers silver</a>
mens steven stamkos 91 tampa bay lightning authentic custom jersey http://www.santaangeladafoligno.net/NHL_24/mens-steven-stamkos-91-tampa-bay-lightning-authentic-custom-jersey
womens teamcolor anthony fabiano 54 cleveland browns jersey 1398/01/21 06:46 ق.ظ
<a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/NFL_28/baby-game-daniel-sorensen-49-kansas-city-chiefs-jersey ">baby game daniel sorensen 49 kansas city chiefs jersey</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/NFL_29/womens-game-christian-covington-95-houston-texans-jersey ">womens game christian covington 95 houston texans jersey</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/NFL_30/big-and-tall-game-connor-mcgovern-60-denver-broncos-jersey ">big and tall game connor mcgovern 60 denver broncos jersey</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/NHL_21/mens-nicolas-deslauriers-20-montreal-canadiens-premier-away-jersey ">mens nicolas deslauriers 20 montreal canadiens premier away jersey</a>
womens teamcolor anthony fabiano 54 cleveland browns jersey http://www.primeministers.net/NFL_29/womens-teamcolor-anthony-fabiano-54-cleveland-browns-jersey
vans old skool blue white checkered skate shoes 1398/01/21 06:46 ق.ظ
<a href="http://www.lowbros.net/MNS_40/chile-national-team-nike-youth-2018-home-replica-stadium-jersey-red ">chile national team nike youth 2018 home replica stadium jersey red</a><a href="http://www.lowbros.net/NCAAF_31/youth-logan-mccormick-77-north-dakota-state-bison-jersey ">youth logan mccormick 77 north dakota state bison jersey</a><a href="http://www.lowbros.net/NCAAF_32/mens-alec-finelli-13-sacred-heart-pioneers-jersey ">mens alec finelli 13 sacred heart pioneers jersey</a><a href="http://www.lowbros.net/NCAAF_33/youth-dan-vasey-98-penn-state-nittany-lions-jersey ">youth dan vasey 98 penn state nittany lions jersey</a>
vans old skool blue white checkered skate shoes http://www.modemaedchen.net/Shoes_11/vans-old-skool-blue-white-checkered-skate-shoes
mens christoph baumgartner 42 tsg hoffenheim jersey 1398/01/21 06:45 ق.ظ
<a href="http://www.martinalexander.net/Shoes_13/new-nike-air-max-thea-pink-cheap-new-nike-air-max-2010 ">new nike air max thea pink cheap new nike air max 2010</a><a href="http://www.martinalexander.net/Shoes_14/nike-air-max-2012-blue-black ">nike air max 2012 blue black</a><a href="http://www.martinalexander.net/Shoes_15/nike-air-jordan-retro-cards-nike-air-jordan-original ">nike air jordan retro cards nike air jordan original</a><a href="http://www.martinalexander.net/Shoes_16/vintage-nike-air-max-1998 ">vintage nike air max 1998</a>
mens christoph baumgartner 42 tsg hoffenheim jersey http://www.trappist-1.net/MNS_39/mens-christoph-baumgartner-42-tsg-hoffenheim-jersey
773 blk hero 773 family 773 navy hero 1398/01/21 06:45 ق.ظ
<a href="http://www.pandiscio.net/MNS_40/youth-kobi-simmons-2-memphis-grizzlies-white-jersey ">youth kobi simmons 2 memphis grizzlies white jersey</a><a href="http://www.pandiscio.net/NCAAF_31/youth-marcus-goforth-73-san-diego-toreros-jersey ">youth marcus goforth 73 san diego toreros jersey</a><a href="http://www.pandiscio.net/NCAAF_32/womens-sheldrick-redwine-22-miami-hurricanes-jersey ">womens sheldrick redwine 22 miami hurricanes jersey</a><a href="http://www.pandiscio.net/NCAAF_33/youth-tobias-little-44-louisville-cardinals-jersey ">youth tobias little 44 louisville cardinals jersey</a>
773 blk hero 773 family 773 navy hero http://www.ot-paysdelunel.net/Shoes_17/773-blk-hero-773-family-773-navy-hero
womens pat neshek 93 philadelphia phillies jersey 1398/01/21 06:45 ق.ظ
<a href="http://www.hr-value.net/Shoes_13/air-jordan-18-shroud-high-white-red ">air jordan 18 shroud high white red</a><a href="http://www.hr-value.net/Shoes_14/mens-nike-blazer-mid-sb-premium-se-size-9-blue-gold-yellow-white-631042-470 ">mens nike blazer mid sb premium se size 9 blue gold yellow white 631042 470</a><a href="http://www.hr-value.net/Shoes_15/mens-asics-gel-kayano-21-red ">mens asics gel kayano 21 red</a><a href="http://www.hr-value.net/Shoes_16/new-womens-nike-shox-vaeda-678632-002-black-size-6%7e10-5-whats-it-worth ">new womens nike shox vaeda 678632 002 black size 6~10 5 whats it worth</a>
womens pat neshek 93 philadelphia phillies jersey http://www.sparkvideo.net/MNS_40/womens-pat-neshek-93-philadelphia-phillies-jersey
youth isaiah king 90 campbell camels jersey 1398/01/21 06:45 ق.ظ
<a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_17/vachetta-tan-foamposite-tees-match-5-decades-of-basketball ">vachetta tan foamposite tees match 5 decades of basketball</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_18/jordan-aj-1-mid-white ">jordan aj 1 mid white</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_19/nike-air-force-1-high-olympic ">nike air force 1 high olympic</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_2/nike-air-max-180-og-orange ">nike air max 180 og orange</a>
youth isaiah king 90 campbell camels jersey http://www.diversitylaw.net/NCAAF_32/youth-isaiah-king-90-campbell-camels-jersey
air max size 4 1398/01/21 06:44 ق.ظ
<a href="http://www.wegenercoaching.net/NHL_22/womens-rudolfs-balcers-38-san-jose-sharks-premier-home-jersey ">womens rudolfs balcers 38 san jose sharks premier home jersey</a><a href="http://www.wegenercoaching.net/NHL_23/youth-noah-juulsen-58-montreal-canadiens-premier-away-jersey ">youth noah juulsen 58 montreal canadiens premier away jersey</a><a href="http://www.wegenercoaching.net/NHL_24/mens-peter-budaj-31-los-angeles-kings-authentic-home-jersey ">mens peter budaj 31 los angeles kings authentic home jersey</a><a href="http://www.wegenercoaching.net/NHL_25/womens-keegan-lowe-47-edmonton-oilers-premier-jersey ">womens keegan lowe 47 edmonton oilers premier jersey</a>
air max size 4 http://www.oakgrovechurch.net/Shoes_18/air-max-size-4
air jordan retro 18 gold mint green 1397/08/23 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.vacdepot.org/201601/nike-hyperdunk-2014-la ">nike hyperdunk 2014 la</a><a href="http://www.vacdepot.org/201602/new-balance-574-red-gold ">new balance 574 red gold</a><a href="http://www.vacdepot.org/201603/nike-foamposite-black-red ">nike foamposite black red</a><a href="http://www.vacdepot.org/201604/nike-lebron-12-low-preschool ">nike lebron 12 low preschool</a>
air jordan retro 18 gold mint green http://www.nancyhaackefineart.com/201504/air-jordan-retro-18-gold-mint-green
vibram fivefingers treksport pink black 1397/08/23 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201705/nike-free-run-3-black-sky-blue ">nike free run 3 black sky blue</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201706/womens-asics-gel-noosa-tri-7-green-red ">womens asics gel noosa tri 7 green red</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201707/nike-blazer-mid-vintage-infant ">nike blazer mid vintage infant</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201708/mens-nike-blazer-all-orange ">mens nike blazer all orange</a>
vibram fivefingers treksport pink black http://www.woottonandwootton.com/201410/vibram-fivefingers-treksport-pink-black
air jordan retro 7 womens mint green silver 1397/08/23 04:45 ب.ظ
<a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201609/nike-air-force-1-beige-femme ">nike air force 1 beige femme</a><a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201610/nike-blazer-low-white-leather-trainers ">nike blazer low white leather trainers</a><a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201611/nike-roshe-run-floral-kids-silver ">nike roshe run floral kids silver</a><a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201612/nike-lunarglide-7-womens-silver-pink ">nike lunarglide 7 womens silver pink</a>
air jordan retro 7 womens mint green silver http://www.mryouthmarketing.com/201608/air-jordan-retro-7-womens-mint-green-silver
ua curry 3 green blue 1397/08/23 04:44 ب.ظ
<a href="http://www.associationarchives.net/201501/air-jordan-retro-6-bred-mint-green ">air jordan retro 6 bred mint green</a><a href="http://www.associationarchives.net/201502/air-jordan-retro-12-kids-basketball-shoe ">air jordan retro 12 kids basketball shoe</a><a href="http://www.associationarchives.net/201503/nike-air-max-90-em-black-yellow ">nike air max 90 em black yellow</a><a href="http://www.associationarchives.net/201504/mens-nike-sb-stefan-janoski-max-gold-blue ">mens nike sb stefan janoski max gold blue</a>
ua curry 3 green blue http://www.evanmcginnisphotography.com/201505/ua-curry-3-green-blue
retro air jordan free shipping 1397/08/23 12:42 ق.ظ
<a href="http://www.cronatic.top/39/rouge-blanc-choose-chaussures-nike-zoom-kobe-venomenon-5-rise ">rouge blanc choose chaussures nike zoom kobe venomenon 5 rise</a><a href="http://www.cronatic.top/4/under-armour-curry-one-pink-blue ">under armour curry one pink blue</a><a href="http://www.cronatic.top/40/nike-shoes-on-clearance ">nike shoes on clearance</a><a href="http://www.cronatic.top/5/air-jordan-13-south-africa-air-jordan-13-low-brave-blue ">air jordan 13 south africa air jordan 13 low brave blue</a>
retro air jordan free shipping http://www.labrevenne.top/37/retro-air-jordan-free-shipping
mens salomon xt hawk pink yellow 1397/08/23 12:42 ق.ظ
<a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/20/crib-white-air-max ">crib white air max</a><a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/21/cheap-all-black-air-jordans ">cheap all black air jordans</a><a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/22/shoe-gallery-x-reebok-classic-leather-flamingos-at-war-another-look ">shoe gallery x reebok classic leather flamingos at war another look</a><a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/23/nike-terminator-high-hybrid ">nike terminator high hybrid</a>
mens salomon xt hawk pink yellow http://www.ecommerce-optimization-new-york.top/13/mens-salomon-xt-hawk-pink-yellow
mens air jordan retro 9 1397/08/13 12:17 ق.ظ
<a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201509/adidas-harden-gold-black ">adidas harden gold black</a><a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201510/nike-hypershift-red-and-white ">nike hypershift red and white</a><a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201511/nike-air-max-goadome-low-cut ">nike air max goadome low cut</a><a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201512/vibram-fivefingers-komodo-grey ">vibram fivefingers komodo grey</a>
mens air jordan retro 9 http://www.pennhouse.org/201410/mens-air-jordan-retro-9
air jordan after game white mint green 1397/08/13 12:17 ق.ظ
<a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201409/nike-lunarepic-low-flyknit-womens-blue-white ">nike lunarepic low flyknit womens blue white</a><a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201410/mens-nike-huarache-free-run ">mens nike huarache free run</a><a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201411/air-jordan-retro-13-kids-purple ">air jordan retro 13 kids purple</a><a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201412/nike-air-force-one-kids-coffee ">nike air force one kids coffee</a>
air jordan after game white mint green http://www.airstreams2go.com/201703/air-jordan-after-game-white-mint-green
nike kobe 11 womens pink sky blue 1397/08/13 12:17 ق.ظ
<a href="http://www.voyagenegypte.com/201705/nike-free-flyknit-3.0-orange-grey ">nike free flyknit 3.0 orange grey</a><a href="http://www.voyagenegypte.com/201706/nike-lunar-gato-cherry ">nike lunar gato cherry</a><a href="http://www.voyagenegypte.com/201707/nike-air-max-grey-womens ">nike air max grey womens</a><a href="http://www.voyagenegypte.com/201708/nike-hyperrev-2016-red-grey ">nike hyperrev 2016 red grey</a>
nike kobe 11 womens pink sky blue http://www.joesgarg.com/201506/nike-kobe-11-womens-pink-sky-blue
nike air max 2014 womens pink 1397/08/13 12:16 ق.ظ
<a href="http://www.hrcitelecom.com/201609/air-jordan-12-gym-red ">air jordan 12 gym red</a><a href="http://www.hrcitelecom.com/201610/mens-nike-free-run-2-green-purple ">mens nike free run 2 green purple</a><a href="http://www.hrcitelecom.com/201611/womens-nike-roshe-run-speckle-orange-yellow ">womens nike roshe run speckle orange yellow</a><a href="http://www.hrcitelecom.com/201612/air-jordan-retro-3.5-gold-blue ">air jordan retro 3.5 gold blue</a>
nike air max 2014 womens pink http://www.jenniferjungfood.com/201706/nike-air-max-2014-womens-pink
nike cortez ultra moire white varsity red 1397/08/13 12:16 ق.ظ
<a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201409/womens-nike-free-6.0-all-green ">womens nike free 6.0 all green</a><a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201410/nike-shox-deliver-red-pink ">nike shox deliver red pink</a><a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201411/vibram-fivefingers-jaya-gold-pink ">vibram fivefingers jaya gold pink</a><a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201412/nike-dunk-iw ">nike dunk iw</a>
nike cortez ultra moire white varsity red http://www.112astreet.com/201411/nike-cortez-ultra-moire-white-varsity-red
mens nike free tr orange white 1397/08/13 12:15 ق.ظ
<a href="http://www.jillforeman.com/201609/nike-zoom-structure-18-womens-gold-red ">nike zoom structure 18 womens gold red</a><a href="http://www.jillforeman.com/201610/nike-zoom-structure-20-blue-red ">nike zoom structure 20 blue red</a><a href="http://www.jillforeman.com/201611/nike-flyknit-lunar-3-womens-yellow-blue ">nike flyknit lunar 3 womens yellow blue</a><a href="http://www.jillforeman.com/201612/nike-air-max-97-gold ">nike air max 97 gold</a>
mens nike free tr orange white http://www.sweetearthorganicfarm.com/201611/mens-nike-free-tr-orange-white
new balance 595 mint green 1397/08/13 12:14 ق.ظ
<a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201709/air-jordan-retro-11-womens-mint-green-red ">air jordan retro 11 womens mint green red</a><a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201710/nike-roshe-run-trainers-in-camo ">nike roshe run trainers in camo</a><a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201711/nike-air-max-1-womens-silver-white ">nike air max 1 womens silver white</a><a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201712/nike-shox-tl-china ">nike shox tl china</a>
new balance 595 mint green http://www.animalbio.org/201508/new-balance-595-mint-green
air jordan 1 elephant print white 1397/08/12 04:42 ب.ظ
<a href="http://www.ocemployee.top/28/nike-roshe-flyknit-black-turquoise ">nike roshe flyknit black turquoise</a><a href="http://www.ocemployee.top/29/nike-kobe-10-elite-red-gold ">nike kobe 10 elite red gold</a><a href="http://www.ocemployee.top/3/nike-lunaracer-3-black-black-01-nike-lunaracer-3 ">nike lunaracer 3 black black 01 nike lunaracer 3</a><a href="http://www.ocemployee.top/30/nike-air-more-uptempo-olympic-now-available ">nike air more uptempo olympic now available</a>
air jordan 1 elephant print white http://www.esmagulbas.top/23/air-jordan-1-elephant-print-white
nike dunk low halloween 10 nike sb dunk low freddy krueger 1397/08/12 04:41 ب.ظ
<a href="http://www.hotelcompras.top/17/nike-shox-tlx-running-shoes ">nike shox tlx running shoes</a><a href="http://www.hotelcompras.top/18/nike-high-tall-air-max-women ">nike high tall air max women</a><a href="http://www.hotelcompras.top/19/tennessee-volunteers-apparel ">tennessee volunteers apparel</a><a href="http://www.hotelcompras.top/2/zapatillas-air-max-2016-mujer ">zapatillas air max 2016 mujer</a>
nike dunk low halloween 10 nike sb dunk low freddy krueger http://www.skitouren-weltweit.top/13/nike-dunk-low-halloween-10-nike-sb-dunk-low-freddy-krueger
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.